Upute autorima

Liječnički vjesnik, glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora, objavljuje uvodnike, stručne i znanstvene radove, preglede, prikaze bolesnika, lijekova i metoda, preliminarna znanstvena i stručna priopćenja, osvrte, pisma uredništvu, prikaze knjiga, referate iz literature i druge priloge uz uvjet da već nisu u istom obliku objavljeni u drugim časopisima ili knjigama. LV obavještava o djelatnostima HLZ i stručnih društava. Svi radovi šalju se na adresu: Uredništvo Liječničkog vjesnika, Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, 10000 Zagreb. Radno vrijeme uredništva za stranke je utorkom i četvrtkom od 17 do 19 sati. Telefon 01 469-33-00, telefaks 01 46-55-066. Internetska stranica: http://lijecnicki-vjesnik.hlz.hr. E-mail adresa: lijecnicki-vjesnik@hlz.hr.
Uputa autorima u skladu je s tekstom – Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals, International Committee of Medical Journal Editors, http://www.icmje.org .

Čitav rad, uključujući sve priloge, treba poslati u triplikatu (uz original, drugi primjerci slika i tablica mogu biti fotokopije). Rad mora biti pisan dvostrukim proredom, na jednoj strani lista, tako da na jednoj stranici bude najviše 1800 znakova računajući i razmake između riječi (tj. 30 redaka, pri računalnom ispisu veličinom slova 11 točaka ili s razmjerno manjim brojem redaka po stranici, ako su veća slova). S obje strane teksta valja ostaviti bijeli rub širok najmanje 2,5 cm. Pregledi, stručni i znanstveni radovi smiju imati do 15 stranica teksta (27000 znakova računajući i razmake), a prikazi bolesnika, lijekova i metoda, preliminarna priopćenja te osvrti do 8 stranica (14000 znakova uključujući i razmake). Svaki dio članka treba započeti na novoj stranici. Prilozi za rubriku „In memoriam“ ne smiju biti dulji od 3 stranice (5400 znakova uključujući razmake) i moraju biti popraćeni fotografijom. Pisma uredniku ne smiju biti dulja od 5 stranica (9000 znakova uključujući razmake), a u to su uračunati i popratni literaturni navodi kojih smije biti najviše 10. Sve stranice trebaju biti numerirane, počevši s naslovnom. Broj stranice treba napisati u donjem desnom kutu.

Rukopisi moraju imati sljedeći sadržaj:

1.1. Naslovnu stranicu s naslovom na hrvatskom i engleskom jeziku te imenima i prezimenima autora. Ispod toga treba navesti ustanove u kojima autori rade i naziv ustanova u kojima je rad napravljen te ponoviti ime i prezime svakog autora s akademskim stupnjem uz naziv ustanove u kojoj radi. Zatim slijedi adresa autora kojem se Urednički odbor može obraćati i adresa autora od kojeg će se moći tražiti separati, a koja se kasnije objavljuje u članku. Potom treba navesti sve koji su na bilo koji način pomogli (novčano ili materijalno) izradu rada. Na dnu stranice trebaju autori predložiti skraćeni naslov članka do 40 slova koji će se kao tekući naslov tiskati na stranicama na kojima će rad biti objavljen.
1.2. Sažetak koji se prilaže na posebnom listu, a ne smije biti duži od 150 riječi. Mora sadržavati sve bitne činjenice iznesene u radu: svrhu rada, metodu, bitne rezultate s brojčanim podacima, osnovne zaključke.
1.3. Sažetak na engleskom jeziku koji se piše također na posebnom listu. On sadrži i naslov članka na engleskom jeziku. Neprevedene ili loše prevedene sažetke uredništvo će dati na popravak ili prijevod lektoru engleskog jezika na autorov trošak. Mogu se, dakle, slati i neprevedeni sažeci.
1.4. Ključne riječi. Na listu koji sadrži hrvatski odnosno engleski sažetak ispod teksta valja napisati 3–10 ključnih riječi koje su bitne za brzu identifikaciju i klasifikaciju rada. U pravilu treba kao ključne riječi rabiti glavne natuknice (MeSH) iz Index Medicusa.
1.5. Uvod koji je kratak i jasan prikaz biti problema i svrhe istraživanja. Kratko se spominju radovi koji su u izravnoj vezi s problemom što ga prikazuje članak.
1.6. Metode primijenjene u radu prikazuju se kratko, ali dovoljno da se čitatelju omogući ponavljanje opisanog istraživanja. Metode poznate iz literature opisuju se okvirno, a navodi se izvorni literaturni podatak. Lijekovi se navode generičkim imenom. Uređaje kojima se radilo treba navesti, navodeći u zagradi naziv i adresu proizvođača. Korištene statističke metode treba objasniti dovoljno detaljno da bi čitatelj mogao iz originalnih rezultata izračunati navedene vrijednosti.
Za studije na ljudima treba navesti jesu li provedene u skladu s etičkim načelima i Deklaracijom iz Helsinkija iz 1975. godine i njezinim izmjenama iz 1983. godine. Također treba navesti koji je etički odbor dao pristanak za provođenje pokusa. U radu se ne smiju navoditi imena, inicijali ili matični brojevi bolesnika. Potrebno je navesti kriterije izbora odnosno isključivanja bolesnika iz pokusne skupine, kao i detalje randomizacije. U preglednim člancima treba objasniti kako su podaci pronalaženi, birani i sintetizirani, što treba ukratko navesti i u sažetku preglednog članka.
1.7. Rezultate koje treba jasno i precizno prikazati. Značajnost rezultata potrebno je statistički obraditi. Treba se služiti SI jedinicama.
1.8. Raspravu i zaključke. Svrha rasprave jest tumačenje rezultata i njihova usporedba s postojećim značajnijim spoznajama na tom području iz čega mogu proizaći jasni zaključci.

Rad treba popratiti razumnim brojem slika i tablica; treba priložiti samo reprezentativne ilustracije koje dokumentiraju rad.
Naslovi tablica, opisi slika te tekstualni dio tablica i slika moraju biti dvojezični, na hrvatskom i engleskom jeziku.
2.1. Svaka se tablica piše na posebnom listu, mora imati svoj redni broj koji je povezuje s tekstom te naslov. U tablicama valja izbjegavati okomite naslove stupaca. Umjesto njih mogu se upotrijebiti rimske brojke ili velika slova kojima se označava svaki pojedini stupac, a objašnjavaju se legendama na dnu tablice. U tablicama se ne smiju upotrebljavati kratice osim uobičajenih mjernih jedinica. Unutar tablica ne treba rabiti okomite i vodoravne crte.
2.2. Svaka slika također ima svoj redni broj prema redoslijedu kojim se pojavljuje u tekstu. Opisi slika – legende – pišu se na posebnom listu, također prema svom rednom broju.
Prilažu se crno-bijele slike na sjajnom papiru. Na poleđini slike treba nalijepiti naljepnicu s brojem slike, imenom prvog autora i oznakom vrha slike. Preporučuje se bitna mjesta na slikama označiti strelicama. Na mikroskopskim fotografijama mora postojati mjerilo. Bolesnici sa slika ne smiju biti prepoznatljivi ili je uz slike potrebno dostaviti pismeni pristanak bolesnika, odnosno roditelja ili skrbnika za malodobnike, za njihovo objavljivanje. Nije dovoljno prekriti oči bolesnika crnom trakom.
Crteži se mogu izraditi tušem na bijelom ili paus papiru ili otisnuti na računalnom štampaču. U prvom slučaju treba priložiti originale. Slova i znakovi moraju biti jasni, primjerenih proporcija koje će smanjivanjem u tisku dopuštati da svaki podatak ostane dovoljno jasan.
Reprodukcije slika i tablica iz drugih izvora potrebno je popratiti pismenom dozvolom vlasnika prava.

  1. Literatura se navodi rednim brojem, prema redoslijedu citiranja u tekstu. (Prva referenca nosi broj 1.) Literaturni navodi u tekstu pišu se u zagradama. Ako rad ima šest ili manje autora, treba ih navesti sve, a ako ih je sedam ili više, treba navesti prvih šest i dodati: i sur.

Literatura se citira ovako:
Članak u časopisu
Golubić D, Rapić D, Breitenfeld V. Neka klinička, dijagnostička i terapijska zapažanja o humanoj trihinelozi. Liječ Vjesn. 1985;107:11–4.
Zajednički autor
The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet. 1977;2:242–4.
Bez autora
Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). Br Med J. 1981;283: 628.
Suplement časopisa
Lundstrom I, Nylander C. An electrostatic approach to membrane bound receptors. Period Biol. 1983;85Suppl 2:53–60.
Časopis označen brojem
Seaman WB. The case of the pancreatic pseudocyst. Hosp Pract. 1981 Sep;16:24–5.
Knjige i monografije
Autor(i) pojedinci
Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5. izd. New York: Harper and Row; 1974. str. 406.
Urednik
Dausset J, Colombani J, ur. Histocompatibility testing 1972. Copenhagen: Munksgaard; 1973. str. 12–8.
Poglavlje u knjizi
Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. U: Sodeman WA jr, Sodeman WA, ur. Pathogenic physiology mechanisms of disease. Philadelphia: WB Saunders; 1974. str. 457–72.
Zbornik radova
DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated MLC compatible donor. U: White HJ, Smith R, ur. Proceedings of the third annual meeting of the International Society for Experimental Haematology. Houston: International Society for Experimental Haematology; 1974. str. 44–6.
Monografija u seriji
Hunninghake GW, Gadek JE, Szapiel SV. The human alveolar macrophage. U: Harris CC ur. Cultured human cells and tissues in biomedical research. New York: Academic Press; 1980. str. 54–6. (Stoner GD, ur. Methods and respectives in cell biology; vol 1).
Publikacije agencija, društava, itd.
Ranofsky AL. Surgical operations in short-stay hospitals: United States – 1975. Hyattsville, Maryland: National Centre for Health Statistics; 1978. DHEW publication no. (PHS) 78–1785. ( Vital and health statistics; series 13; no 34).
Disertacija ili magisterij
Cairns RB. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen (disertacija). Berkeley, SAD: University of California; 1965. str. 156.
Drugi članci
Novinski članak
Martinović S. Dnevno boluje sto tisuća zaposlenih. Vjesnik. 1985 Feb 19; 5 (col. 1).
Članci iz magazina (periodičnih časopisa)
Wallis C. Chlamydia: the silent epidemic. Time 1985 Feb 4; 33.
Časopise treba prikazivati kraticom koju upotrebljava Index Medicus.

U popratnom pismu treba navesti(a) ime, adresu i telefonski broj autora koji će preuzeti na sebe da s ostalim autorima dogovori potrebne izmjene u tekstu. U pismu treba navesti i mišljenje autora o kojoj se vrsti članka radi
(b) Priložiti potpisanu izjavu (link) da su svi autori članak pročitali i s njim se složili, da svi ispunjavaju uvjete da budu autori i da svaki od njih vjeruje da je članak rezultat poštenog rada;
(c) Priložiti potpisani podsjetnik (link).Rukopis neće biti objavljen bez primjerenog popratnog pisma, izjave i podsjetnika.

Sve osobe navedene kao autori rada moraju ispunjavati sljedeće uvjete: a) da su značajno pridonijele planiranju i izradi rada ili analizi i interpretaciji rezultata, i b) da su sudjelovale u pisanju i ispravljanju rada te da se slažu s krajnjom inačicom teksta. Osobe koje su samo sudjelovale u prikupljanju podataka ili su nadređene istraživačima, ali nisu aktivno sudjelovale u izradi rada ne mogu biti autori. Urednik ima pravo tražiti od autora da objasne doprinos svakog od njih. Redoslijed autora određuju dogovorno autori.

Prispjele radove Urednički odbor šalje najmanje dvojici recenzenata anonimno. Ako recenzent predlaže izmjene ili dopune, kopija recenzije, bez imena recenzenta, dostavlja se autoru radi njegove konačne odluke i ispravka teksta.Uredništvo ne mora radove objavljivati onim redom kojim pristižu rukopisi. Izneseni stavovi predstavljaju mišljenje autora. Rukopisi se ne vraćaju, a svi tiskani prilozi vlasništvo su Hrvatskoga liječničkog zbora. Sadržaj Liječničkog vjesnika može se reproducirati uz navod »Preuzeto iz Liječničkog vjesnika«.

Izjava o autorstvu
Podsjetnik