ADRIANA VINCE, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist infektolog i citolog.
Pročelnica Zavoda za infekcije probavnog sustava u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu. Pročelnica Katedre za infektologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Voditeljica Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH. Glavna tajnica Hrvatskog liječničkog zbora. Objavila 110 radova indeksiranih u međunarodnim bazama podataka (58 u Current Contents, 12 WoS Core collection, 18 PubMed te 22 u Scopus), uz 1400 neovisnih citata.
Članica međunarodnih stručnih društava UEMS-ID, EASL, ESCMID.
Područja znastvenog i stručnog interesa: virusni hepatitis, infekcije u imunokompromitiranih, molekularna dijagnostika infektivnih bolesti , humani papiloma virusi.