Odgovornost za izradu DA NE Nejsano
1 Je li je jasno navedeno društvo HLZ-a ili druge udruge odgovorne za izradu smjernica?
2 Jesu li navedeni pojedinci, interesne grupe uključujući i bolesnike koji su sudjelovali u izradi smejrnica?
3 Je li izrada smjernica financijski potpomognut ?
4 Ako je odgovor pod 3. DA je li potencijalni utjecaj uzet u obzir?
Ciljevi
5 Jesu li jasno navedeni razlozi izrade smjernica?
6 Jesu li jasno navedeni ciljevi smjernica?
Tumačenje dokaza
7 Jesu li navedeni izvori i literaturni navodi po kojima su smjernice izrađene?
8 Jesu li opisane metode koje su korištene pri ocjeni jačine dokaza?
9 Je li postoji jasna veza između ključnih preporuka i opisane jačine dokaza?
Formulacija preporuka
10 Jesu li opisane metode koje su korištene za definiranje preporuka?
11 Mogu li se smjernice koristiti kao nacionalne?
12 Jesu li u smjernicama informacije za pacijente?
Korist i šteta
13 Je li jasno definirana korist za zdravlje bolesnika nastala iz preporučenog djelovanja?
14 Je li navedena potencijalna šteta za zdravlje bolesnika nastala iz preporučenog djelovanja?
Ostale smjernice
15 Jesu li spomenute druge smjernice koje govore o istoj temi?
16 Ako jesu, jesu li su navedeni razlozi mogućih nesukladnosti u smjernicama i razlozi istih?
Upotrebljivost
17 Je li naveden profil zdravstvenih djelatnika za koje su smjernice namijenjene?
18 Jesu li navedene skupine bolesnika na koje bi se smjernice trebale primijenjivati?
19 Jesu navedene situacije u kojima se mogu načiniti iznimke od primjene smjernica?
Jasnoća
20 Jesu li smjernice u jasnim pojmovima navele stanje koje se dijagnosticira, liječi ili prevenira?
21 Jesu li različiti principi liječenja stanja preporučeni smjernicama jasno opisani?
22 Jesu li druge mogućnosti pristupa problemu spomenute?
Evaluacija i praćenje primjene
23 Je li naveden način evaluacije i trajnog praćenja smjernica u praksi?