Nakon klasične gimnazije u Splitu sam pohađao Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (prve dvije godine) a potom u Zagrebu gdje diplomiram 2006. Obavezni pripravnički staž odrađujem u KBC-u Zagreb te potom radim godinu dana kao transplantacijski koordinator pri Ministarstvu zdravstva i liječnik u asistenci Croatia zdravstvenog osiguranja. Potom obavljam specijalizaciju iz urologije za KB Dubrava educirajući se u Hrvatskoj (KBC Zagreb, KBC Sestara milosrdnica, KB Sv. Duh) ali i inozemstvu (SB Slovenj Gradec). Nakon položenog specijalističkog ispita 2013. radim u KB Dubrava te se dodatno educiram u području endoskopije u inozemstvu (Mainz, Patras, Beč). Od 2017. radim kao konzultant u Countess of Chester NHS Foundation Trust te se 2019. vraćam u Hrvatsku gdje radim u Poliklinici Croatia.

2011./2012. sam završio stručni poslijediplomski studij iz urologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu a od 2011. pohađam poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na istom fakultetu.

2015. sam položio međunarodni FEBU ispit (Fellow of European Board of Urology). Predstavnik sam RH i voditelj jedne radne skupine u COST projektu Europske unije (CA16217 ENIUS – European network of multidisciplinary research to improve the urinary stents).

Autor sam četiri rada u časopisima indeksiranim u bazi Current Content, jedan u časopisu indeksiranom u bazi SCI-Expanded, jedan u časopisu indeksiranom u bazi Embase te više od 30 sažetaka prezentiranih na domaćim i medunarodnm kongresima. Su-urednik knjige „Emergency medicine“. Urednik knjige sažetaka studentske konferencije ZIMS 6 (2006. – suplement Liječničkog vjesnika). Recenzent za Liječnički vjesnik (od 2017.).

Član sam HLZ-a od 2003., HKLD-a od 2005., HLK i EAU od 2008., HUD od 2009. i GMC od 2017.