“The future of our nation is at stake” – eugenics in Croatian medicine until the end of the First World War

Autori:

Martin Kuhar

Sažetak

Rad donosi analizu okolnosti pojave prvih eugeničkih rasprava na području Hrvatske od kraja devetnaestog stoljeća do 1918. godine. Na temelju uvida u radove objavljene u Liječničkom vjesniku pokazalo se da se eugenička razmatranja najčešće pojavljuju u liječničkim raspravama o tzv. socijalnim bolestima (tuberkuloza, sifilis, alkoholizam), a u kontekstu tada aktualnih javnozdravstvenih politika. Hrvatski su liječnici, slijedeći Lamarckovu pretpostavku o nasljeđivanju stečenih svojstava, vjerovali da se poboljšanjem socijalno-higijenskih uvjeta i edukacijom, ali i prisilnim mjerama poput zabrane braka može utjecati na zdravlje nasljednog materijala te time spriječiti degeneracija naroda. Njihova su polazišta individualnog karaktera i nisu dovela do utemeljenja eugeničkih društava ili razrađenih eugeničkih programa, no utjecala su na ranu institucionalizaciju hrvatske medicine. Eugeničke koncepcije koje inzistiraju na nacionalnom prosperitetu putem biološkog osnaženja nadovezivale su se na južnoslavenski politički projekt te retorički, simbolički i ideološki oponirale Habsburškoj monarhiji.

Summary

The paper analyzes the circumstances behind the first eugenic discussions in Croatia from the end of the nineteenth century until 1918. Based on the original articles published in Liječnički vjesnik, it can be demonstrated that eugenic thinking mostly permeated the medical debates on the so-called social diseases (tuberculosis, syphilis, alcoholism) in the context of public health policies. Following the Lamarckian notion on the inheritance of acquired characteristics, Croatian physicians believed that the health of the hereditary material could be improved and the nation’s degeneration reversed by improving the social-hygienic conditions and education, but also with coercive measures such as marriage prohibitions. Although their deliberations did not lead to the founding of eugenic societies or elaborate eugenic programs, they did influence the early institutionalization of Croatian medicine. Eugenic concepts that insisted on national prosperity through biological strengthening added to the South Slavic political project and rhetorically, symbolically and ideologically opposed the Habsburg Monarchy.

Volumen: 9-10, 2022

Liječ Vjesn 2022;144:340–351

Preuzmi PDF