Obesity diagnosis – how to tell the truth and not to hurt feelings; cross-sectional study exploring usage of terminology in healthcare and everyday surroundings

Autori:

Maja Baretić, Sanja Seljan, Martina Matovinović, Darjan Ranilović, Kristijan Sedak

Sažetak
Cilj studije: Kod postavljanja dijagnoze debljine izrazito je važna komunikacija liječnika s bolesnikom, jer se i sama terminologija ponekada doživljava uvredljivom. Cilj ove studije bio je iznaći nazivlje kojim bi se naglasila ozbiljnost medicinskog stanja, ali i ono kojim bi se izbjegla nepotrebna nelagoda zbog imenovanja dijagnoze. Ispitanici i metode: u studiju je bilo uključeno 500 ispitanika (bolesnici, liječnici, nutricionisti, studenti medicine i društveno-humanističkih znanosti) koji su odgovorili na upitnik evaluirajući četiri naziva koji opisuju debljinu. Analizirani su njihovi stavovi prema terminu koji im je bio prihvatljiv/uvredljiv u zdravstvenom i u svakodnevnom okruženju. Rezultati: podatci su sakupljeni koristeći online alat SurveyMonkey®. Ispitanici su smatrali nazive ‘pretio’ i ‘adipozan’ prihvatljivima i u zdravstvenom i u svakodnevnom okruženju, a navedeno se najviše odnosi na liječnike i studente medicine. Naziv ‘debeo’ svi su smatrali neprihvatljivim, a najviše nutricionisti. Naziv ‘bucko’ je doživljen kao najviše uvredljiv; zanimljvo je da su ga bolesnici najbolje prihvatili. Zaključak: u dijagnozi debljine terminologiju treba koristiti s oprezom. Imajući u vidu rezultate ove studije, preporučuje se koristiti nazive ‘pretio’ i ‘adipozan’, izbjegavati kolokvijalne nazive, a termin ‘debeo’ koristiti s oprezom.
Summary

Aim of the study: Terminology used during diagnosis of obesity is sometimes perceived as insulting, so the proper physician’s communication with the patient is of utmost importance. A study was conducted with the aim to provide a term that would gain consciousness about medical condition and avoid unnecessary discomfort. Subject and methods: A total of 500 participants (patients, physicians, nutritionists, medical students and students of humanities and social sciences) answered the online questionnaire. Four terms describing excess body weight were evaluated. Attitudes towards particular term which they considered as acceptable/insulting in healthcare vs. everyday setting were analyzed. Data were collected using only SurveyMonkey®tool. Results: Participants
found terms ‘obese-pretio’ and ‘adipose-adipozan’ acceptable in communication in healthcare and everyday surroundings, mostly by physicians and medical students. Term ‘fat-debeo’ was considered inappropriate, mostly by nutritionists. Term ‘chubby-bucko’ was found the most unacceptable. Surprisingly, it was best accepted by the patients. Conclusion: When diagnosing obesity terminology should be used with caution. Having in mind the results of this study, the recommendation is to use terms ‘obese-pretio’ and ‘adipose-adipozan’, to avoid colloquial terms, and to be careful when using term ‘fat-debeo’.

Volumen: 5-6, 2022

Liječ Vjesn 2022;144:134–144

Preuzmi XML
Preuzmi PDF