FIXED COMBINATIONS OF ANTIHYPERTENSIVE MEDICATIONS – NEW OPPORTUNITY IN TREATMENT OF HYPERTENSION

Autori:

Mario Laganović

Sažetak

Sažetak. Arterijska hipertenzija velik je javnozdravstveni problem. Rano otkrivanje te započinjanje liječenja temeljeno na procjeni ukupnoga kardiovaskularnog rizika presudno je za kardiovaskularnu i renalnu protekciju. Izbor prvog lijeka je nevažan jer će velika većina hipertoničara trebati više lijekova za kontrolu arterijskog tlaka. Inicijalno liječenje kombinacijom antihipertenzivnih lijekova povoljan je izbor osobito u bolesnika s visokim i vrlo visokim kardiovaskularnim rizikom gdje brzo i intenzivno snižavanje arterijskog tlaka rezultira znatnim smanjivanjem kardiovaskularnih incidenata. Fiksna kombinacija antihipertenziva može pojednostavniti liječenje i poboljšati suradljivost. Zadnje smjernice za liječenje hipertenzije Europskog društva za hipertenziju i Europskoga kardiološkog društva (ESH/ESC) iz 2007. godine te brojne studije čiji su rezultati publicirani u međuvremenu, daju prednost kombinacijama ACE-inhibitora ili blokatora angiotenzinskih receptora s blokatorom kalcijskih kanala ili diuretikom kao kombinacijom izbora. Fiksna kombinacija felodipina i ramiprila svakako je na tragu preporuka iz smjernica s dokazanim povoljnim učincima na kardiovaskularne komplikacije i bubrežnu, nedijabetičku bolest u bolesnika s esencijalnom hipertenzijom.

Summary

Summary. Arterial hypertension is one of the major public health problems. Early recognition and treatment, based on total cardiovascular risk assessment, is crucial for cardiovascular and renal protection. The choice of initial drug is often futile because most of hypertensive patients will need more than one medication for achieving blood pressure control. Initiation of treatment wih combination of antihypertensive drugs is reasonable choice especially in high or very high risk patients where it is important to achieve prompt and intensive blood pressure control in order to reduce cardiovascular complications. Fixed combination of two antihypertensive drugs can simplify treatment and favour compliance. The last, 2007 ESH/ESC guidelines, and several studies published in the meantime, favour use of ACE inhibitors or angiotensin receptor blockers with calcium channel blockers or diuretics as the combination of choice. Fixed combination of ramipril and felodipine is in agreement with guidelines recomendations with proven benefit on cardiovascular protection and non-diabetic kidney disease in patients with essential hypertension.

Volumen: 3-4, 2010

Liječ Vjesn 2010;132:94–98

Preuzmi PDF