CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION – BRANCH ZAGREB

Autori:

Zvonimir Kaić, Snježana Šain, Mirjana Gulić, Vjekoslav Mahovlić, Željko Krznarić

Sažetak

Iz dostupne nam literature vidljivo je da je davne godine 1845. osnovano Družtvo lječiteljah u Zagrebukoje je ukupno brojilo trinaest članova. Ovi podaci dozvoljavaju da se uloga liječnika i zdravstvenih radnika Zagreba u svakodnevnom profesionalnom, istraživačkom, organizacijskom, društvenom i upravljačkom pravcu može pratiti preko sto-sedamdeset godina. Podružnica Zagreb djelovala je prije službenog osnivanja podružnica HLZ-a što je vidljivo iz zapisnika s Redovite godišnje skupštine Zbora liječnika Hrvatske održane 21. ožujka 1948. godine. Do konca 1956. godine nije bilo jasne razdiobe rada, funkcija i kompetencija Podružnice i Glavnog odbora već je njihovo djelovanje bilo objedinjeno pa je Podružnica djelovala u okviru i pod imenom Hrvatskoga liječničkog zbora kada se iste godine i osamostalila. Podružnica Zagreb, je najveća i jedna od najaktivnijih podružnica Hrvatskoga liječničkog zbora. U času Podružnica okuplja 3621 člana, redovitih članova – doktora medicine (2497), doktora dentalne medicine (384) i umirovljenih liječnika (710), a pridruženih članova (stručnjaci s visokom stručnom spremom koji nisu liječnici) ima 30. Podružnica se osobito se ističe u aktivnostima na području stručnog usavršavanja svojih članova organizirajući čitav niz znanstveno stručnih skupova u okviru programa trajnog usavršavanja liječnika, omogućujući svojim članovima stjecanje potrebnih bodova za postupak produljenja odobrenja za rad. Zbor »Zagrebački liječnici pjevači« Hrvatskoga liječničkog glazbenog društva HLZ-a svojim je djelovanjem nerazdvojiv od Podružnice Zagreb. Podružnica je čvrsto vezana uz matična tijela HLZ-a, te na taj način ima vidan utjecaj na strategiju djelovanja Zbora kao cjeline. Većina stručnih društava HLZ-a svoja sjedišta ima u Zagrebu, a to se neminovno odražava i na njihovu ukupnu funkciju. Podružnica podupire harmoničan razvoj zdravstva na čitavom teritoriju RH. Gradovi Zagreb i Mainz su gradovi prijatelji, a Podružnica Zagreb niz godina surađuje i izmjenjuje posjete s članovima Liječničkog društva Mainz. Stručna i znanstvena suradnja Podružnice Zagreb HLZ-a i Liječničkog društva Mainz sljedeće godine obilježit će četiri desetljeća trajanja.

Summary

The available literature shows us that »Družtvo lječiteljah u Zagrebu« (the Society of Healers in Zagreb) was founded as far back as the year 1845 by a total of thirteen members. This data allows us to follow the role of doctors and health workers in Zagreb through their everyday profession, research, organizational and social work as well as management through a period of over one hundred to seventy years. The Branch Zagreb was active before the official establishment of subsidiaries of CMA which is evident from the minutes of the regular annual assembly of the Croatian Medical Association on 21 March 1948. Until the end of 1956, there was no clear division of labor, functions and competencies between the Branch and the Main Board. Their actions were instead consolidated and the Branch operated within and under the name of Croatian Medical Association. In that year the Branch became independent. The Branch Zagreb is the largest and one of the most active branches of the Croatian Medical Association. At the moment, the Branch brings together 3621 members, regular members – doctors of medicine (2497), doctors of dental medicine (384), retired physicians (710), and associate members (30 specialists with higher education who are not doctors). The Branch is especially accomplished in its activities in the area of professional development of its members and therefore organizes a series of scientific conferences in the framework of continuous education of physicians, allowing its members to acquire necessary points for the extension of their operating license. The choir »Zagrebački liječnici pjevači« (Zagreb Physicians’ Choir) of the Croatian Medical Music Society of the CMA and its activities are inseparable from the Branch Zagreb. The Branch is firmly linked to the parent body, the CMA, and thus has a visible impact on the strategy and the activities of the Association as a whole. Most professional societies of the CMA have their headquarters in Zagreb and this is inevitably reflected in their overall function. The Branch Zagreb supports the harmonious development of health care throughout the territory of the Republic of Croatia. Cities of Zagreb and Mainz, are cities-friends and the CMA Branch Zagreb works together and exchanges visits with members of the Medical Society of Mainz for years. Next year professional and scientific cooperation between the Branch Zagreb of CMA and the Medical Society of Mainz will mark four decades.

Preuzmi PDF