NURSING EDUCATION IN CROATIA

Autori:

Danijela Lana Domitrović, Danko Relić, Antea Britvić, Zlata Ožvačić Adžić, Vesna Jureša, Venija Cerovečki

Sažetak
Europska unija (EU) definirala je procese i norme obrazovanja medicinskih sestara. Cilj je ovog rada opisati njihovo obrazovanje u Hrvatskoj i usporediti ga s obrazovanjem medicinskih sestara u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) kao kolijevci modernog sestrinstva te Sloveniji kao tranzicijskoj zemlji. Kao izvor podataka upotrijebljeni su Direktiva 2005/36/EZ i Direktiva 2013/55/EU te zakoni, pravilnici i dokumenti navedenih zemalja koji su vezani uz obrazovanje medicinskih sestara. Medicinske sestre u Hrvatskoj obrazuju se u srednjoškolskome strukovnom obrazovanju te obrazovanju na visokoškolskoj razini. Obrazovanje medicinskih sestara u Sloveniji započinje nakon dvanaest godina općeg obrazovanja i održava se na razini stručnih studija. U UK obrazovanje se provodi na sveučilišnoj razini nakon dvanaest godina općeg obrazovanja, a mogućnost za ulazak u sestrinstvo uključuje strukovne kvalifikacije na sličnoj akademskoj razini te tečajeve visokog obrazovanja. Iskustva u obrazovanju medicinskih sestara u UK i Sloveniji mogu biti korisna u procesu unapređenja obrazovanja medicinskih sestara u Hrvatskoj.
Summary

European Union (EU) has defined the process and norms of nursing education. The aim of this project is to describe the nursing education in Croatia and compare it with education of nurses in the United Kingdom (UK) as a cradle of modern nursing, and in Slovenia as a transition country. As a source of data we used Directive 2005/36/EC and Directive 2013/55/EU, and also laws, regulations and documents from the mentioned countries which are related to nursing education. Nursing education in Croatia is carried out through high school education and also at the university level. Slovenian education of medical nurses starts after twelve years of general education and it is carried out at the level of college education. In the UK education is being carried out at the college level after twelve years of general education, and the possibility of acceptance into nursing involves professional qualifications at a similar academic level and courses of higher education. Experience in nursing education in the UK and Slovenia can be useful in the improving of nursing education in Croatia.

Volumen: 7-8, 2018

Liječ Vjesn 2018;140:229–236

Preuzmi PDF