LEGAL ASPECTS OF MEDICAL EXPERT TESTIMONY AND NON-ECONOMIC DAMAGE IN CIVIL LIABILITY OF PHYSICIAN

Autori:

Hrvoje Pauković

Sažetak

Sažetak. Prilikom utvrđivanja građanskopravne odgovornosti liječnika za štetu, od iznimne je važnosti utvrđivanje svih relevantnih činjenica koje omogućuju da sud na odgovarajući način primijeni pravnu normu. Kao jedno od bitnih sredstava prilikom utvrđivanja postojanja pretpostavki za građanskopravnu odgovornost liječnika za štetu, kao i za utvrđivanje kriterija za dosuđivanje odgovarajućeg iznosa naknade štete, rabi se gotovo ključno dokazno sredstvo – medicinsko vještačenje. Razumijevanje osoba pravne i medicinske struke, glede pitanja na koja svaka struka mora dati odgovor, kako bi se došlo do objektiviziranja slučaja i pravilnog i potpunog utvrđenja činjeničnog stanja imperativ je za pravilnu primjenu zakona kod rješavanja takvih slučajeva, posebno u svjetlu novog uređenja pojma neimovinske štete. Medicinska i pravna struka trebaju omogućiti svođenje problema građanskopravne odgovornosti liječnika za štetu u realne okvire, koji neće dopustiti pokušaje nepotrebne stigmatizacije liječničke profesije i slučajeve neopravdanog i neutemeljenog naknađivanja »štete«, već će objektivno i profesionalno, kada je doista zakonom osnovano, omogućiti punu i bezrezervnu zaštitu pacijenata i trećih osoba i njihovih prava na tjelesno i duševno zdravlje.

Summary

Summary. In the establishment of civil liability of physicians for damage caused, it is extremely important to establish all relevant facts for the court to render the appropriate verdict. One of the crucial instruments in the establishment of a presumed civil liability of physicians as well as in the establishment of the criteria for the assessment of a proper award, is the medical expert testimony – utilised as an essential proof. The comprehension of medical and legal professionals’ replies to questions which every profession must answer in order to provide an objective access to the claim and a right and full establishment of the factual situation, is the imperative for a correct application of the law in the handling and settling of these claims, especially in the light of the new set up of the concept of non-economic damage. The medical and legal profession shall help placing the problems of civil liability of physicians into real frameworks, preventing any attempts of unnecessary stigmatization of medical profession and cases of unjustified and unfounded indemnification, and it shall objectively and professionally, based on the law, enable a full and absolute protection of patients and third parties and their rights to physical and mental health.

Volumen: 11-12, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:288–293

Preuzmi PDF