THE ROLE OF TRIPLE MARKER TEST FOR SCREENING FOR DOWN’S SYNDROME DURING THE IInd TRIMESTER OF PREGNANCY

Autori:

Joško Lešin, Snježana Škrablin, Koraljka Đurić, Ernest Suchanek, Dubravka Mužinić, Držislav Kalafatić, Ivan Kuvačić, Gordan Zlopaša, Andrea Plavec

Sažetak

Sažetak. Cilj je bio utvrditi osjetljivost i specifičnost biokemijskog probira trisomije 21. kromosoma u trudnoći »dvostrukim testom« – alfa-fetoprotein+humani korionski gonadotropin i »trostrukim testom« – alfa-fetoprotein+humani korionski gonadotropin+nekonjugirani estriol. Temeljem optimalne ravnoteže osjetljivosti i specifičnosti nastojali smo odrediti najpogodniju graničnu vrijednost za prosudbu rezultata probira. U razdoblju od siječnja 1995. do ožujka 2000. godine 2000 trudnica, upućenih u Kliniku za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb na ranu amniocentezu, tijekom drugog tromjesečja, neposredno prije zahvata, ispitano je »dvostrukim« (određivanjem hCG-a, AFP-a) i »trostrukim testom« (određivanjem hCG-a, AFP-a i nE3) u serumu. Koncentracije biljega određivane su kompetitivnim radioimuno-kemijskim postupcima (2nd trimester Amerlax-M, Ortho Clinical diagnostics, SAD). Rizik Downova sindroma u drugom tromjesečju izračunan je u programu Prenata (Ortho Clinical Diagnostics, SAD). Zbog statistički nedovoljnog broja trudnoća sa Downovim sindromom (N=20) u rutinskom su izračunu za tu populaciju upotrebljavani podaci dobiveni u ispitivanju koje je proveo proizvođač reagensa (N=198). Granični medijani MoM-vrijednosti u trudnoćama s Downovim sindromom iznosili su 0,73 (AFP); 2,02 (hCG) i 0,74 (nE3). Izračunani rizik uspoređivan je s vjerojatnošću od 1:300 u prosudbi rezultata probira. Rezultati su provjereni citogenetičkom obradom stanica plodne vode dobivene amniocentezom. Izračunana je klinička osjetljivost i specifičnost pojedinačnih biokemijskih biljega trostrukog testa, kao i kombinacije dvaju biljega u dvostrukom i svih triju biljega u trostrukom testu. Opazili smo snižene vrijednosti AFP-a (0,96±0,09 MoM), nE3 (0,65±0,1 MoM) i povišene vrijednosti hCG-a (1,57±0,27 MoM) u trudnica koje nose djecu s Downovim sindromom u odnosu na euploidne trudnoće iste gestacijske dobi. Kod rizika određenog testom probira od 1:200 osjetljivost je trostrukog testa 80% uz prihvatljiv broj lažno pozitivnih rezultata. Ta se granica pokazala pogodnom za odvajanje pozitivnih od negativnih rezultata. Samo trudnice s pozitivnim testom probira morale bi biti podvrgnute invazivnim zahvatima s ciljem dobivanja uzorka tkiva djeteta za dalju citogenetičku obradu.

Summary

Summary. The aim of this study was to check the validity of the biochemical screening of pregnancies with Down’s syndrome during the second trimester of pregnancy, in order to reduce the incidence of invasive diagnostic procedures. We used the optimal balance between sensitivity and specificity to determine the »cut off« values to estimate the results of the biochemical screening. Between January 1995 and December 2000, 2000 pregnancies were checked by double (determining hCG and AFP serum levels) and triple test, (determining hCG, AFP and uE3 serum levels). Competitive radioimmunochemical procedures (2nd trimester Amerlax-M, Ortho Clinical Diagnostics, USA) were used. The risk of Down’s syndrome was calculated by Prenata program (Ortho Clinical Diagnostics, USA). The »cut off« median MoM values in pregnancies with Down’s syndrome were 0.73 (AFP); 2.02 (hCG) and 0.74 (nE3). The calculated risk was compared with possibility 1:300 to estimate the results of biochemical screening. Our results were checked in the cytogenetic laboratory where samples of amniotic fluid, that we also took, were sent. We observed lower AFP levels (0.96±0.09 MoM), uE3 levels (0.65±0.1 MoM) and higher levels of hCG (1.57±0.27 MoM) in pregnancies with Down’s syndrome, in comparison with euploid pregnancies of the corresponding gestational age. With 1:200 risk, the sensitivity of triple test is 80%, with acceptable number of false-positive results. This cut-off value showed to be acceptable for separating positive from negative results. Invasive procedures should be performed in pregnancies with positive screening result, with the aim of getting the tissue sample of the fetus for further cytogenetic analysis.

Volumen: 3-4, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:55–60

Preuzmi PDF