Selective neck dissection in adolescent on extracorporeal membrane oxygenation – the role of the anesthesiologist. Case report with review of the literature.

Autori:

Ivana Bureš Valentić, Renata Curić Radivojević, Ivana Vukušić, Ozren Vugrinec, Filip Rubić

Sažetak
U gotovo 50 godina od prve primjene, izvantjelesna potpora cirkulaciji postala je nezamjenjivim alatom u zbrinjavanju djece i odraslih s teškim zatajenjem srca i pluća refraktornim na konzervativno liječenje. Tijekom posljednjeg desetljeća prati se značajan porast primjene uređaja za izvantjelesnu membransku oksigenaciju u bolesnika svih dobnih skupina. Veća dostupnost uređaja i poboljšanje tehnologije doveli su do proširenja indikacija za njegovo korištenje. Bolesnik na izvantjelesnoj potpori cirkulaciji može biti podvrgnut hitnom kirurškom zahvatu ili dijagnostičko-terapijskim postupcima koji zahtijevaju prisutnost anesteziologa. Zbog protrombotskih svojstava uređaja, najveći klinički izazov jest pravilno titrirati lijekove za antikoagulaciju kako bi se komplikacije svele na najmanju razinu. Rizik od krvarenja i dalje je ograničavajući čimbenik za široku primjenu izvantjelesne potpore cirkulaciji. U ovom prikazu slučaja opisan je anesteziološki pristup mladiću priključenom na uređaj zam izvantjelesnu membransku oksigenaciju, u kojega je bila indicirana žurna selektivna disekcija vrata. Cilj ovog rada jest uz primjer dati sažeti prikaz trenutnih spoznaja i preporuka za zbrinjavanje bolesnika anesteziolozima koji se u svojoj praksi rutinski ne susreću s uređajem za izvantjelesnu membransku oksigenaciju.
Summary

In almost 50 years since its first application extracorporeal life support has become an indispensable tool in the care of children and adults with severe heart and lung failure refractory to conservative treatment. Over the last decade, there has been a significant increase in the use of extracorporeal membrane oxygenation devices in patients of all ages. Greater availability of the device and improved technology have led to the expansion of indications for its use. A patient on extracorporeal life support may undergo emergency surgery or diagnostic and therapeutic procedures that require the presence of an anesthesiologist. Due to the prothrombotic properties of the device, the biggest clinical challenge is to properly titrate anticoagulant drugs to minimize complications. The risk of bleeding remains a limiting factor for the widespread use of the extracorporeal life support. This case report describes the anesthetic management of a child of adolescent age connected to an extracorporeal membrane oxygenator in whom urgent selective neck dissection was indicated. The aim of this paper is to give a summary of current knowledge and recommendations for the care of patients by anesthesiologists who do not routinely encounter a device for extracorporeal membrane oxygenation in their practice.

Volumen: 5-6, 2022

Liječ Vjesn 2022;144:150–156

Preuzmi XML
Preuzmi PDF