PROFESSIONAL AND ETHICAL MEDICAL EXPERT QUALITY

Autori:

Renata Iveković

Sažetak

Sažetak. Rad sudskih vještaka, pa tako i onih medicinske struke, reguliran je Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima. Pravilnikom su utvrđeni uvjeti za obavljanje poslova sudskog vještačenja, prava i dužnosti sudskih vještaka te visina nagrade i naknade troškova za rad vještaka. Etički kodeks određuje odnos vještaka prema izradi vještačenja, prema sudu i stran¬kama, prema kolegama sudskim vještacima i društvenoj zajednici. Vještak je dužan poštivati propise o izradi vještačenja, ispunjavati sve svoje dužnosti, čuvati ugled svih sudskih vještaka i opravdati povjerenje pravosudnih organa. U odnosu prema sudu vještak je dužan odazvati se pozivu suda, dati svoj nalaz i mišljenje i odazvati se pozivima na raspravu.

Summary

Summary. The work of court experts, including those of medical profession, is ruled by Regulations on standing court experts. The Regulations determine requirements for performing the job of court expertise, rights and duties of court -experts, awards and remuneration for their work. The ethical codex determines relation of experts to performance of expertise, to court and parties, to colleagues court experts and to the community. The expert must obey the rules on performance of the expertise, complete all his duties, protect respectability of all court experts, and justify trust of legal authorities. In relationship with the court, the expert must respond to court summons, give his finding and opinion, and come to hearing summons.

Volumen: 11-12, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:305–306

Preuzmi PDF