INFLUENCE OF SOME SOCIODEMOGRAPHIC VARIABLES ON INCIDENCE OF NEGATIVE BEHAVIOUR IN NURSES’ AND MEDICAL ASSISTANTS’ WORK ENVIRONMENT

Autori:

Franka Krajnović, Nataša Šimić, Sanda Frankovi

Sažetak

Sažetak. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati da li postoje razlike u doživljavanju nekih negativnih ponašanja kod medicinskih sestara i tehničara različitog sociodemografskog statusa. U istraživanju je sudjelovalo 1354-ero medicinskih sestara i tehničara. U svrhu ovog istraživanja konstruiran je upitnik, čiji se prvi dio sastojao od pitanja koja su se odnosila na socio-demografske karakteristike, dok se drugi sastojao od tvrdnja koje opisuju negativna ponašanja. Rezultati ispitivanja upućuju na to da medicinske sestre i tehničari kao najčešće oblike negativnih ponašanja navode: podcjenjivanje, vikanje, vrijeđanje, ignoriranje mišljenja i stavova, privilegiranje pojedinih članova tima, komentiranje privatnog života te neosiguravanje ¬zamjene za odsutne djelatnike i negativan odnos prema njihovu radu. Medicinske sestre češće su od svojih kolega doživljavale ignoriranje mišljenja i stavova. Bračni pak status utjecao je na doživljavanje jednog aspekta ponašanja (komentiranje privatnog života). Ispitanici dobi 31–50 i s radnim stažem 11–30 godina češće su doživljavali vikanje, vrijeđanje, komentiranje privatnog života, kao i privilegiranje pojedinih članova tima u njihovu radnom okružju.

Summary

Summary. The aim of this research was to investigate if there are differences in experiencing negative behaviour in nurses and medical assistants of different sociodemographic status. 1354 nurses and medical assistants participated in this research. For the purpose of the research a questionnaire was made, the first part of which consisted of questions referring to sociodemographic variables, whereas the second part consisted of claims describing negative behaviours. The results of the research imply that nurses and medical assistants indicate that the most frequent forms of negative behaviour are: disparage, yelling, insulting, ignoring one’s opinion and attitudes, making some members of the team privileged, commenting one’s personal life, not securing replacement for absent workers and negative attitude towards their work. Nurses more frequently than their colleagues experienced the ignoring of their opinion and attitudes. Marital status had influence on the experiencing of one aspect (commenting one’s personal life). The examinees aged 31–50 years, and with the work duration of 11–30 years, more frequently experienced yelling, insulting, commenting one’s personal life, and also making some members of a team in their work environment privileged.

Volumen: 3-4, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:54–61

Preuzmi PDF