Impact of COVID-19 pandemic on the activities of Dental Clinic of University Hospital Center Zagreb

Autori:

Božana Lončar Brzak, Željko Verzak, Ivana Škrinjar, Vlaho Brailo, Ana Andabak Rogulj, Zoran Karlović, Danica Vidović Juras

Sažetak

Ciljevi: Cilj ovog istraživanja bio je prikazati utjecaj pandemije na promjene u smjernicama za klinički rad te na broj pacijenata Klinike za stomatologiju Kliničkoga bolničkog centra (KBC) Zagreb u razdoblju normalnog rada prije pandemije te kroz sljedeće godine. Metode: Iz baze podataka Bolničkoga informacijskog sustava KBC-a Zagreb retrospektivno su prikupljeni podatci o ukupnom broju slučajeva na Klinici za stomatologiju u pojedinom razdoblju te o ukupnom broju slučajeva na pojedinim zavodima, u razdoblju od 1. siječnja do 11. studenog u kalendarskim godinama 2018., 2019., 2020. i 2021. Rezultati: Kroz pandemijsko razdoblje najznatniji pad broja pacijenata u većini organizacijskih jedinica evidentan je 2020. godine u odnosu na 2018. godinu. Zabilježeno smanjenje broja pacijenata u 2020. u odnosu na 2018. iznosio od 30,27%, dok je 2021. u odnosu na 2018. broj pacijenata bio manji za 9,73%. Klinički zavod za oralnu kirurgiju i Klinički zavod za ortodonciju imali su gotovo nepromijenjen broj pacijenata u 2020. godini u odnosu na 2018. godinu, a u 2021. godini je u odnosu na 2018. godinu zabilježeno povećanje broja pacijenata. Stomatološka ambulanta Rebro i Jednodnevna kirurgija Klinike za stomatologiju također su zabilježile porast broja pacijenata. Te su jedinice Klinike za stomatologiju u vrijeme epidemioloških preporuka o uvođenju hladnog pogona odrađivale i ostale, manje hitne dijagnoze koje bi odgađanjem dovele do loših posljedica. Za vrijeme kolektivnoga godišnjeg odmora svih ostalih organizacijskih jedinica Klinike za stomatologiju ove jedinice preuzimaju na sebe pružanje svih potrebnih usluga Klinike za stomatologiju. Zaključak: Pandemija COVID-19 dovela je do smanjenja broja pacijenata na razini Klinike za stomatologiju. Nemogućnost pravovremenog liječenja zuba dovela je do povećane potrebe za ekstrakcijama te do povećanja broja pacijenata na Zavodu za oralnu kirurgiju. U 2021. godini bilježi se veći ili manji porast broja pacijenata na pojedinim zavodima, koji međutim, u promatranom razdoblju još nije dostigao brojeve iz 2018. godine. U idućim
mjesecima očekuje se daljnje povećanje broja pacijenata i elektivnih stomatoloških zahvata.

Summary

Aim: The aim of this study was to show the impact of the pandemic on changes in guidelines for clinical work and the number of patients of the Clinic of Dentistry, University Hospital Centre (UHC) Zagreb, in the period of normal work before the pandemic and in subsequent years. Methods: From the data base of the hospital information system of UHC Zagreb data were retrospectively collected on the total number of cases at the Clinic of Dentistry in each period and the total number of cases at individual departments, for the period from January 1 to November 11, in 2018, 2019, 2020 and 2021. Results: During the pandemic period the most significant decrease in the number of patients in majority of organizational units was evident in 2020 compared to 2018, when a decrease in the number of patients of 30.27% was recorded, while in 2021, compared to 2018, the
number of patients decreased by 9.73 %. The Department of Oral Surgery and the Department of Orthodontics had an almost unchanged number of patients in 2020 compared to 2018, while in 2021, compared to 2018, there was an increase in the number of patients. Rebro Dental Clinic and One-day surgery also recorded an increase in the number of patients. At the time of the epidemiological recommendations on the introduction of cold drive, these units of the Dental Clinic also treated other, less urgent diagnoses that would lead to bad consequences if delayed. During the collective annual leave of all other organizational units of the Dental Clinic, these units take over the provision of all necessary services of the Dental Clinic. Conclusion: COVID-19 pandemic has led to a reduction in the number of patients at the level of the Dental Clinic. The inability to treat teeth in a timely manner resulted in increased need for extractions and an increase in the number of patients at the Department of Oral Surgery. In 2021 there was a greater or lesser increase in the number of patients in individual departments, which, however, in the observed period has not yet reached the numbers from 2018. In the coming months, a further increase in the number of patients and elective dental procedures is expected.

Volumen: 11-12, 2022

Liječ Vjesn 2022;144:369–373

Preuzmi PDF