Rođen sam u Zagrebu gdje sam pohađao osnovnu školu, a potom i srednju školu u Matematičko-informatičkom obrazovnom centru. Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao sam također na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s magistarskim radom „Metode induktivnog učenja u medicinskom odlučivanju i predviđanju“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Josipa Kern, 1994. godine. Obranom doktorske disertacije „Prepoznavanje profila CD4+ limfocita T i količine ribonukleinske kiseline virusa humane imunodeficijencije tijekom razvoja infekcije kao temelj za klasifikaciju bolesnika“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Josipa Kern 2002.godine stekao sam akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva. Pohađao sam „Summer Institute for Statistical Genetics“ na Sveučilištu u Washingtonu, SAD 2007. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabran sam 13.studenog 2013.
U Kliničkoj bolnici „Sestara milosrdnica“ radio sam od 1989.-1992. prvo kao pripravnik, potom kao znanstveni novak. Od 1992. do danas zaposlen sam na Katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. 13.rujna 2017. izabran sam u zvanje redovitog profesora u istoj katedri, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo, za predmet Medicinska statistika. Voditelj sam ili suvoditelj 8 predmeta na znanstvenim doktorskim studijima, sudjelujem u diplomskoj nastavi, te u nastavi na stručnim i znanstvenim doktorskim studijima. Sudjelovao sam na međunarodnom programu nastave na putu, za interdisciplinarnu grupu studenata sa Sveučilišta iz Georgie, SAD, te bio lokalni mentor američkim studentima. Bio sam gostujući znanstvenik i pozvani predavač na Sveučilištu iz Georgie, SAD, te na Medicinskom Sveučilištu iz Južne Karoline, SAD. Sudjelovao sam u organizaciji nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova. Sudjelovao sam u programu mobilnosti predavača ERASMUS+ na Sveučilištu u Haifi u Izraelu.
Sudjelovao sam na više znanstvenih i tehnoloških projekata financiranih od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH, te vodio projekt „Prediktivni modeli u zdravstvu“. Sudjelovao sam na međunarodnom projektu “Fouille de données intelligente pour l’aide à la décision avec applications en médecine“, financiran od EGIDE, Francuska , radio kao privremeni savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije na projektima ”Development of a clinical prediction instrument and randomised trial of intramuscular vs oral antibiotics for the treatment of Group A Beta Haemolitic Streptococcal pharyngitis in children (GRASP, TOPS)” i “Clinical predictors of severity of accidental poisoning from hydrocarbons, organophosphates and carbamates in children below five years old”. Sudjelujem na ERASMUS+ projektu „KyrMedu – Advancing University Education in Biomedical Engineering and Health Management in Kyrgyzstan“. Član sam međunarodnog povjerenstva za disertacije na Sveučilištu BarcelonaTech u Španjolskoj. Voditelj sam međunarodne EFMI radne grupe: „Information and Decision Support in Biomedicine and Health Care – IdeS“.
U okviru rada na znanstvenim projektima prezentirao sam više radova na međunarodnim znanstvenim skupovima, te sam autor ili koautor 156 objavljena stručna ili znanstvena rada od kojih je 54 objavljeno u časopisima indeksiranim u Current Contentsu. Imam 912 nezavisna citata (WoS) i h-indeks 15 (WoS). Mentor sam 5 obranjenih doktorskih disertacija, te sam s doktorandima objavio 11 znanstvenih radova objavljenih u CC časopisima. Član sam uredništva više znanstvenih časopisa: Central European Journal of Paediatrics, Bosnian Journal of Basic Medical Science, Pediatrics Today, Acta Medica Academica, te Liječničkog vjesnika u kojima sam i recenzent. Predsjednik sam Hrvatskog biometrijskog društva, i potpredsjednik Hrvatskog društva za medicinsku informatiku.