INFORMATION SEEKING BEHAVIOR AND USE OF INFORMATION RESOURCES AMONG PHYSICIANS IN A CROATIAN CLINICAL HOSPITAL

Autori:

Helena Markulin

Sažetak

Liječnici se svakodnevno suočavaju s teškom zadaćom donošenja kliničkih odluka. Koliko će uspješno ispuniti tu zadaću uvelike ovisi o vrijednosti i dostupnosti medicinskih informacija. Da bi se dobio odgovor na pitanje koje su informacijske potrebe i navike liječnika, provedeno je istraživanje u jednoj hrvatskoj kliničkoj bolnici. Istraživanje je provedeno od siječnja 2008. godine do listopada 2009. godine na prigodnom uzorku. Anketni upitnik popunila su ukupno 303 ispitanika. Istraživanje je pokazalo: kada trebaju potpuno novu informaciju, većina ispitanika (56,1%) koristi se medicinskim knjigama i časopisima, 19,5% ispitanika traži mišljenje kolega, a svega 6,7% ispitanika koristi se medicinskim bazama podataka. Nadalje, čak se 62,4% ispitanika uopće ne koristi medicinskim bazama podataka, a samo se 33,9% ispitanika služi medicinskom bazom podataka Medline. Rezultati ovog istraživanja pokazuju, također, da ispitanici ne samo da slabo rabe (svega 3,3% ispitanika pretražuje Cochrane Library) već i nedovoljno poznaju specijalizirane informacijske izvore medicine utemeljene na znanstvenim dokazima.

Summary

Physicians are daily faced with the difficult task of clinical decision making. To successfully fulfill this task physicians depend on the availability of high value medical information. In order to determine information needs and information seeking behavior among physicians, a research was conducted between January 2008 and October 2009, using a convenience sample. The questionnaire was filled out by a total of 303 respondents in a Croatian university hospital. Research has shown that when they need a new medical information, the majority of respondents (56.1%) used books and journals, 19.5% of respondents sought opinion from a colleague, and only 6.7% of respondents used medical database. Furthermore, 62.4% of respondents did not use medical databases, and only 33.9% of respondents used Medline. The results of this research indicate, that the respondents had low level of awareness and use of EBM resources (only 3.3% of respondents used The Cochrane Library).

Volumen: 9-10, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:256–260

Preuzmi PDF