AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION IN REFRACTORY OR RELAPSED DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA – A SINGLE CENTRE EXPERIENCE

Autori:

Vibor Milunović, Martina Bogeljić Patekar, Vinko Roso, Viktor Zatezalo, Bojana Aćamović Stipinović, Karla Mišura Jakobac, Njetočka Gredelj Šimec, Delfa Radić-Krišto, Ana Planinc-Peraica, Slobodanka Ostojić Kolonić

Sažetak

Autologna transplantacija perifernih matičnih stanica zlatni je standard u liječenju refraktornog ili relapsnoga kemosenzitivnog difuznog B-velikostaničnog limfoma u pogodnih bolesnika. Cilj je ovog rada prikazati ishode autologne transplantacije perifernih matičnih stanica u bolesnika s refraktornim ili relapsnim ne-Hodgkinovim limfomom difuznoga B-velikostaničnog tipa. Retrospektivno smo analizirali podatke 62-je bolesnika liječenih autolognom transplantacijom u našem centru u razdoblju od 2000. do 2013. godine. Većina bolesnika (71%) liječena je kemoterapijom miniBEAM, a svi su primili mijeloablativnu kemoterapiju BEAM s reinfuzijom vlastitih matičnih stanica. Ukupna stopa odgovora (kom­pletna i parcijalna remisija) nakon autologne transplantacije iznosila je 75,8%. Medijan ukupnog preživljenja iznosio je 37,2 mjeseca. Medijan preživljenja bez događaja vezanih uz bolest iznosio je 16,9 mjeseci. Čimbenici statistički značajno povezani s ukupnim preživljenjem bili su aktivnost bolesti prije visokodozne spasonosne terapije, odgovor na spasonosnu terapiju. Internacionalni prognostički indeks, stadij bolesti, odgovor na autolognu transplantaciju perifernih matičnih sta­nica te radioterapija nakon autologne transplantacije. Liječenje rituksimabom nije bilo statistički značajno povezano s ishodom. U ovoj skupini bolesnika autologna je transplantacija perifernih matičnih stanica bila učinkovita u postizanju remisije i preživljenja, što je dobar i očekivan ishod navedenog postupka. Naglašavamo da je i u skupini bolesnika s kemorezistentnom bolešću autologna transplantacija bila učinkovita u 32,5% bolesnika.

Summary

Autologous stem cell transplantation represents the gold standard in chemosensitive diffuse B large cell lymphoma in relapse or in refractory setting. The aim of this study was to present the outcome of peripheral autologous stem cell transplantation in patients with refractory or relapsed diffuse large B cell lymphoma. We retrospectively analysed the data of 62 patients, who underwent this procedure for the period 2000–2013. The majority of patients (71%) were treated with miniBEAM salvage chemotherapy and all received BEAM myeloablative protocol followed by the stem cell reinfusion. The overall response rate for autologous transplantation was 75.8%. Median overall survival was 37.2 months. Median event-free survival was 16.9 months. Factors associated with overall survival were state of disease prior to salvage chemotherapy, chemosensitivity of disease, International prognostic index, disease activity at the relapse, response to autologous transplantation and post-transplantation radiotherapy. The use of rituximab was not significantly correlated to the outcome. In this patient group autologous stem cell transplantation was found to be effective in achieving remission and survival showing the adequate role of this procedure in this clinical setting. We stress out that autologous stem cell transplantation was effective in 32.5% patients with chemorefractory disease after salvage therapy.

Volumen: 9-10, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:276–282

Preuzmi PDF