HELICOBACTER PYLORI AND INSULIN RESISTANCE

Autori:

Tomislav Meštrović, Zora Profozić, Velimir Profozić

Sažetak

Ekstragastrične ili ekstraintestinalne manifestacije infekcije bakterijom Helicobacter pylori privlače sve više pozornosti, a u posljednje vrijeme taj se mikroorganizam povezuje i s inzulinskom rezistencijom (IR). Metabolički sindrom sastoji se od više poznatih čimbenika koji uključuju IR, poremećaj metabolizma masti, povišen krvni tlak, centralnu pretilost te proupalno i protrombotsko stanje. Infekciju bakterijom H. pylori i metabolički sindrom povezuje porast učestalosti s dobi, a kako se IR nalazi u središtu patogeneze metaboličkog sindroma, posljednjih je godina intenzivirano proučavanje moguće povezanosti infekcije bakterijom H. pylori s IR-om. Nekoliko studija upozorilo je na međusobni odnos infekcije bakterijom H. pylori i pojave IR-a, a provedena su i istraživanja utjecaja eradikacijske terapije na IR i druge metaboličke parametre. Nužno je provesti dodatna prospektivna ispitivanja s potrebom kontroliranja svih varijabla koje mogu utjecati na krajnji ishod kako bi se razjasnio odnos infekcije bakterijom H. pylori i nastanka IR-a. Zasad još nema temelja za predlaganje intervencijskih mjera u rizičnoj populaciji, no ako se takva povezanost dokaže, moglo bi se raditi o važnoj promjeni u našem poimanju patofiziologije i liječenja IR-a, dijabetesa tipa 2 i metaboličkog sindroma.

Summary

Extragastric or extraintestinal manifestations of Helicobacter pylori infection attract a lot of attention, and recently this microorganism has also been linked with insulin resistance (IR). The metabolic syndrome consists of several known factors which include IR, abnormal fat metabolism, hypertension, abdominal obesity, proinflammatory and prothrombotic state. H. pylori infection and metabolic syndrome both show increase in prevalence with age, and since IR is a key factor in the pathogenesis of metabolic syndrome, research of a possible correlation between H. pylori infection and IR has intensified in the last decade. A few studies demonstrated a direct link between H. pylori infection and IR, and research studies on the influence of eradication therapy on IR and other metabolic parameters were also conducted. It is necessary to carry out additional prospective studies controlling all the confounding factors that could influence the end result so that the association between H. pylori infection and IR development could be elucidated. So far it is premature to advocate intervention measures in high-risk communities, but if this particular association is confirmed, it could drastically change our understanding of pathophysiology and treatment of IR, type 2 diabetes and metabolic syndrome.

Volumen: 9-10, 2012

Liječ Vjesn 2012;134:292–296

Preuzmi PDF