ATTACHMENT AND SEXUAL SELF-VIEWS IN SHAPING SEXUAL AND RELATIONSHIP SATISFACTION – review

Autori:

Vesna Antičević

Sažetak

Postupna detabuizacija seksualnosti, kako u laičkom tako i u znanstveno-istraživačkom smislu, rezultira povećanim brojem radova u kojima se ispituje odnos između bihevioralno-motivacijskih sustava privrženosti i seksualnosti tijekom proteklog desetljeća. Postavke teorije privrženosti imaju široku primjenu u istraživanjima ljudskoga ponašanja i kognitivno-emocionalnih karakteristika koje su u osnovi tih ponašanja. Stilovi prvrženosti, kao relativno stabilni obrasci tijekom života, dijelom određuju sliku o vlastitoj seksualnosti tj. seksualno samopoimanje, i moderiraju stupanj seksualnog zadovoljstva i zadovoljstvo partnerskom vezom. Konačne spoznaje o ovim odnosima, iako predmet značajnog istraživačkog interesa, još uvijek izostaju. U ovom članku prikazana su istraživanja koja povezuju sustave privrženosti i seksualnosti, te njihov doprinos seksualnom zadovoljstvu i zadovoljstvu vezom s ciljem poticanja budućih istraživanja o ovom važnom području ljudskog života.

Summary

Gradual demystification of sexuality, in lay as well as in scientific research terms, has resulted in an increased number of papers which examined the relationship between behavioral-motivational systems of attachment and sexuality over the past decade. Attachment theory was widely used in the studies of human behavior as well as cognitive and emotional characteristics underlying these behaviors. Attachment styles, as relatively stable lifetime patterns, partially determine sexual self-image, and moderate the degree of sexual and relationship satisfaction. Final understanding of these relations, although the subject of considerable research interest, is still missing. In this article, the researches examining the link between attachment and sexuality systems were presented, as well as contribution of those systems to sexual and relationship satisfaction in order to encourage further research in this important area of human life.

Volumen: 1-2, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:41–46

Preuzmi PDF