THROMBOEMBOLIC AND BLEEDING RISK ASSESSMENT IN PATIENTS WITH NON-RHEUMATIC ATRIAL FIBRILLATION USING CHA2DS2-VASC AND HAS-BLED SCORING SYSTEMS

Autori:

Ivona Božić, Ivana Cvitković, Vedran Carević, Krešimir Čaljkušić, Gorana Trgo, Damir Fabijanić

Sažetak

Procjenjuje se da od nereumatske atrijske fibrilacije (nAF) boluje 1–2% svjetskog stanovništva. Najčešća komplikacija te aritmije jesu tromboembolijski događaji, među kojima prednjači ishemijski moždani infarkt. On je u bolesnika s nAF, u odnosu na bolesnike sa sinusnim ritmom, praćen težim kliničkim tijekom, značajno većom smrtnošću, a u preživjelih bolesnika značajno sporijim oporavkom i težim trajnim duševnim i tjelesnim oštećenjima. Primjena antikoagulantnog liječenja u bolesnika s nAF značajno smanjuje pojavnost ishemijskih moždanih infarkta, a u onih koji ga dožive tijekom njegove primjene poboljšava ishod liječenja. Stoga smjernice stručnih društava preporučuju primjenu antikoagulantnog liječenja u većine bolesnika s nAF. Istodobno, strah od krvarenja uzrokovanog antikoagulantnim liječenjem uzrok je njegova, često neopravdanog, neprimjenjivanja u bolesnika s velikim tromboembolijskim rizikom. U ovom radu prikazujemo sustave CHA2DS2-VASc i HAS-BLED, koji su preporučeni u procjeni tromboembolijskog rizika i rizika od krvarenja, prilikom odabira tromboprofilaktičkog liječenja u bolesnika s nAF.

Summary

It is estimated that approximately 1–2% of the world population are affected with non-rheumatic atrial fibrillation (nAF). The most frequent complications of this arrhythmia are thromboembolic events, primarly ischemic stroke. In comparison with patients in sinus rhythm, stroke affected nAF patients have more severe clinical course and significantly higher mortality rate, and the survivors have significantly lower recovery rate and more serious permanent mental and physical impairments. The administration of anticoagulants to patients with nAF significantly reduces the incidence of stroke, while those who were stroke affected during the anticoagulant therapy show better treatment outcomes. Therefore, professional associations guidelines recommend the anticoagulant treatment for the majority of patients with nAF. The fear of bleeding caused by anticoagulants results in their frequently unjustified omission from the therapy in patients with high thromboembolic risk. This paper presents CHA2DS2-VASc- and HAS-BLED systems recommended for thromboembolic and bleeding risk assessment when deciding on thromboprophylactic therapy in patients with nAF.

Volumen: 3-4, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:86–91

Preuzmi PDF