KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA TESTISA HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOGA UROLOŠKOG DRUŠTVA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA


Broj: 11-12, 2013;
Rubrika: Smjernice

Autori: Mislav Grgić, Ante Bolanča, Dubravka Ledina, Damir Gugić, Mladen Solarić, Tomislav Omrčen, Robert Zorica, Josip Galić, Davor Trnski, Josip Pasini, Ranka Štern Padovan, Marija Petković, Antonija Balenović, Antonio Juretić, Željko Kaštelan, Marija Gamulin

Tumori testisa najčešći su solidni tumori u muškaraca u dobi od 15. do 34. godine. Njihova je incidencija u svijetu podvostručena u posljednjih 40 godina. Tumori zametnih stanica obuhvaćaju 95% svih tumora testisa, a podijeljeni su u dva osnovna histološka tipa: seminomi i neseminomi. Osobito značenje daje im visok postotak izlječivosti i u diseminiranoj fazi bolesti. Ovom uspjehu najviše je pridonijela kemoterapija, ali i dalje je kirurgija neizostavni dio uspješnog liječenja. Kod znatnog dijela ovih bolesnika danas se nastoji odrediti terapijski minimum kojim se izbjegava niz nuspojava, a koji dovodi do jednakog uspjeha kao i donedavno agresivniji terapijski pristup. U tekstu koji slijedi iznesene su kliničke upute radi standardizacije dijagnostike, terapije i kontrole bolesnika s tumorima zametnih stanica testisa u Republici Hrvatskoj.Članak


KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA MOKRAĆNOG MJEHURA HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOGA UROLOŠKOG DRUŠTVA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA


Broj: 11-12, 2013;
Rubrika: Smjernice

Autori: Marija Gamulin, Ira Pavlović Ružić, Mislav Grgić, Marijana Jazvić, Mladen Solarić, Dag Zahirović, Robert Zorica, Tomislav Omrčen, Marija Petković, Mate Matić, Željko Fučkar, Boris Ružić, Josip Pasini, Marijan Šitum, Gordana Đorđević, Damir Miletić, Tade Tadić, Željko Kaštelan, Davor Librenjak, Ivan Gilja, Katarina Vilović, Božo Krušlin, Hrvoje Kuveždić

Urotelni rak najčešći je rak mokraćnog mjehura. Hematurija je najčešći simptom pri prezentaciji bolesti. Dijagnoza raka mokraćnog mjehura postavlja se uglavnom transuretralnom resekcijom nakon čega slijedi patohistološka dijagnoza. Nužno je utvrditi je li rak zahvatio mišićni sloj (mišićnoinvazivni rak) ili nije (mišićnoneinvazivni rak). Odluka o terapijskome modalitetu ovisi o kliničkom stadiju bolesti, prognostičkim čimbenicima i čimbenicima rizika. Za mišićnoneinvazivni rak mokraćnog mjehura uglavnom se preferira transuretralna resekcija tumora mokraćnog mjehura s intravezikalnom instilacijom Calmette-Guérinova bacila (BCG) ili bez nje. Za invazivni je rak metoda izbora radikalna cistektomija. Radioterapija se rabi u radikalne i palijativne svrhe. Metastatska bolest najčešće se liječi kemoterapijom metotreksat/vinblastin/doksorubicin/cisplatinom (MVAC) ili gemcitabin/cisplatinom (GC). Svrha je ovog članka predstavljanje kliničkih uputa s ciljem standardizacije postupaka i kriterija postavljanja dijagnoze, liječenja te praćenja bolesnika s rakom mokraćnog mjehura u Republici Hrvatskoj.Članak


KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA PROSTATE HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOGA UROLOŠKOG DRUŠTVA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA


Broj: 11-12, 2013;
Rubrika: Smjernice

Autori: Mladen Solarić, Mislav Grgić, Tomislav Omrčen, Marija Petković, Ana Fröbe, Nenad Belaj, Robert Zorica, Božo Krušlin, Gordana Đorđević, Željko Kaštelan, Boris Ružić, Ivan Gilja, Ivan Krolo, Katarina Vilović, Davor Librenjak, Eduard Vrdoljak, Marijan Šitum, Ranka Štern Padovan, Željko Vojnović

Adenokarcinom prostate druga je po učestalosti zloćudna neoplazija u muškaraca u Republici Hrvatskoj. Klinički je često asimptomatski, a najčešće se otkriva na osnovi povišenih vrijednosti PSA u serumu. Odluka o liječenju donosi se na osnovi TNM-klasifikacije, Gleasonova gradusa (stupnja diferenciranosti) i vrijednosti PSA. Klinički lokalizirana bolest liječi se vrlo uspješno radikalnom prostatektomijom ili radikalnom radioterapijom s hormonskom terapijom ili bez nje. Klinički lokalno uznapredovala bolest najčešće se liječi združenom primjenom radikalne radioterapije i hormonske terapije. Metastatska bolest može se godinama kontrolirati androgenom deprivacijom, a nakon razvoja bolesti rezistentne na kastraciju opravdana je kemoterapija ili dodatni oblici hormonske terapije. U tekstu koji slijedi predstavljene su kliničke upute s ciljem standardizacije postupaka i kriterija postavljanja dijagnoze, liječenja te praćenja bolesnika s rakom prostate u Republici Hrvatskoj.Članak


USPOREDBA VRIJEDNOSTI PARATIROIDNOG HORMONA PRI OPERACIJAMA ŠTITNE ŽLIJEZDE ULTRAZVUČNIM REZAČEM I KONVENCIONALNIM METODAMA


Broj: 11-12, 2013;
Rubrika: Izvorni rad

Autori: Stjepan Grabovac, Drago Prgomet, Saša Janjanin, Ana Đanić Hadžibegović

Ispitali smo postoje li razlike u intraoperacijskim i ranim postoperacijskim koncentracijama paratiroidnog hormona između prve skupine bolesnika kod kojih je izvršena tiroidektomija s pomoću ultrazvučnog rezača te druge skupine bolesnika operiranih standardnom tehnikom s pomoću elektrokoagulacije i ligatura kao hemostatskih metoda. U svih bolesnika s totalnom tiroidektomijom uzeta je krv u četiri mjerne točke: neposredno nakon indukcije u anesteziju, 10 minuta nakon odstranjenja prvog režnja štitnjače, 10 minuta nakon potpunog odstranjenja štitnjače i 24 sata nakon operacije. Iz uzoraka krvi određena je koncentracija paratiroidnog hormona s pomoću imunoradiometrijskog testa. Usporedba koncentracija paratiroidnog hormona između prve i druge skupine nije pokazala statistički značajnu razliku ni za jednu od četiri mjerne točke. Usporedba koncentracija paratiroidnog hormona unutar istih skupina u odnosu na prijeoperacijske vrijednosti (prvu mjernu točku) pokazala je da su u obje skupine koncentracije paratiroidnog hormona u sve tri postincizijske mjerne točke bile značajno niže od koncentracija izmjerenih prije početka operacije (p<0,0005).Članak


KOMUNIKACIJA S KIRURŠKIM PACIJENTIMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI PUTEM INTERNETA


Broj: 11-12, 2013;
Rubrika: Izvorni rad

Autori: Sanja Brangan, Zdenko Sonicki

U novijoj literaturi postoje brojni podaci o sve većem zanimanju opće populacije za traženje informacija o zdravlju putem interneta, a sve je više i internetskih stranica posvećeno zdravlju. Štoviše, internet postaje sve popularniji način komuniciranja između zdravstvenih radnika i pacijenata. To je dovelo do mnogih pokušaja određivanja vrlo specifičnih smjernica o kvaliteti informacija za pacijente na internetu, uključujući i različite aspekte pristupačnosti zdravstvenih informacija. U ovom se radu prikazuju rezultati istraživanja koje je proučavalo strukturu izvora informacija za kirurške pacijente. Analiza profila pacijenata pokazuje da su pacijenti starije životne dobi rijetko tražili na internetu informacije o kirurškom zahvatu, a uglavnom su se oslanjali na komunikaciju sa svojim liječnikom. U radu se nude različiti načini kako ovaj medij učiniti što privlačnijim pacijentima te kako iskoristiti bogato iskustvo starije generacije pacijenata za poboljšanje kvalitete komunikacije između liječnika i pacijenta.Članak


PRIKAZ RIJETKO VIĐENOG OBLIKA OTPORNOSTI NA KARBAPENEME U VRSTE ENTEROBACTER CLOACAE


Broj: 11-12, 2013;
Rubrika: Lijekovi i metode

Autori: Danijela Bejuk, Mladen Novkoski, Vlado Juranko, Davorka Prajdić-Predrijevac, Nives Todorić, Ivana Mikačić, Marija Gužvinec, Arjana Tambić Andrašević

Rad izvještava o pojavi soja Enterobacter cloacae u kojeg je dokazan rijetko viđen oblik otpornosti na karbapeneme posredovan enzimom IMI-1, skupine A beta-laktamaza. Soj je izoliran iz obriska rane u bolesnika koji je zbog infekcije kirurške rane prethodno liječen meropenemom. Ograničen izbor antibiotika kojima se mogu liječiti infekcije uzrokovane ovakvim uzročnicima upućuje na nužnost točne identifikacije višestruko otpornih gram-negativnih mikroorganizama i otkrivanje njihovih mehanizama otpornosti. Prepoznavanje višestruko otpornih mikroorganizama naglašava važnost kontinuiranoga mikrobiološkog nadzora bolesnika, osobito u jedinicama intenzivnog liječenja. U prikazanoj ustanovi nije bilo sekundarnog širenja ovog soja. Identifikacija novih mehanizama otpornosti pomaže kliničarima u izboru ciljane terapije, a istodobno je nužna za uspješno sprječavanje širenja infekcija izazvanih višestruko otpornim mikroorganizmima.Članak


ACUTE-ON-CHRONIC LIVER FAILURE (ACLF) – NOVI ENTITET U HEPATOLOGIJI?


Broj: 11-12, 2013;
Rubrika: Pregledi

Autori: Ivana Mikolašević, Mladen Radić, Sandra Milić, Davor Štimac

Posljednjih je godina acute-on-chronic liver failure (ACLF) prepoznat kao specifičan i jedinstven oblik zatajenja jetre (obično udružen s akutnim inzultom/oštećenjem) u bolesnika s odranije poznatom ili nepoznatom kompenziranom kroničnom bolesti jetre, a praćen je visokim tromjesečnim mortalitetom u odsutnosti liver support system devices i/ili transplantacije jetre. Njegove su ključne karakteristike visoka smrtnost, najčešće zbog multiorganskog zatajenja, ali i reverzibilnost ako se precipitirajući čimbenik može staviti pod kontrolu. Ovaj je rad prikazan radi predstavljanja i boljeg razumijevanja ovoga zasebnog i relativno novo opisanog zatajenja jetre.Članak


PASIVNO PUŠENJE – AKTIVNI UBOJICA


Broj: 11-12, 2013;
Rubrika: Osvrt

Autori: Irena Rojnić Palavra, Iva Pejnović Franelić, Sanja Musić Milanović, Krešimir Puljić

Pasivno pušenje javnozdravstveni je problem od iznimne važnosti, iako se takvim još i sad nedovoljno percipira. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da od posljedica pasivne izloženosti duhanskom dimu svake godine umre 600.000 ljudi, od čega 165.000 djece. Na udaru je pušačkog dima 33% muškaraca, 35% žena i 40% djece koja ne puše, a samo 11% svjetske populacije zaštićeno je prikladnom politikom usmjerenom kreiranju okruženja bez duhanskog dima. Znanstvena literatura donosi dokaze da pasivno pušenje može rezultirati brojnim posljedicama štetnim za zdravlje: astmom i alergijama, infekcijama dišnog sustava i (srednjeg) uha, karcinomima različitih lokalizacija, ubrzanim razvojem ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti, zaostajanjem u rastu i razvoju djece, a u trudnoći može dovesti do kongenitalnih anomalija čeda, preuranjenog porođaja te manje porođajne mase i duljine djeteta. Najstrašnija od svih posljedica svakako je sindrom iznenadne smrti dojenčeta, tzv. »smrt u kolijevci«. Politike usmjerene kreiranju okruženja bez duhanskog dima pokazale su svoju učinkovitost i znanstvenu osnovanost, no usporedo s donošenjem zakona potrebno je raditi na podizanju svijesti građana o štetnosti i aktivnog i pasivnog izlaganja duhanskom dimu.Članak


40 GODINA NEUROLOŠKOG INTENZIVNOG LIJEČENJA U HRVATSKOJ


Broj: 11-12, 2013;
Rubrika: Iz Hrvatske medicinske prošlosti

Autori: Boško Barac

U povodu 40. godišnjice početka rada prve neurološke jedinice za liječenje moždanog udara i akutnih neuroloških poremećaja u Zagrebu, Hrvatskoj i regiji, autor se prisjeća okolnosti koje su uvjetovale njihov početak. Proces je počeo prijedlogom za osnivanje 1968. g., rad je pokrenut u provizornim uvjetima 1971. g., što je omogućilo stjecanje iskustava i edukaciju sudionika, a uspješno je nastavljen u suvremenim novoadaptiranim prostorima 1974. g. Odajući priznanje svima koji su pomogli i sudjelovali u tom procesu, autor iznosi da je zagrebački referat na Prvome svjetskom kongresu intenzivne skrbi u Londonu 1974. g. bio jedini iz područja neurološkog intenzivnog liječenja. Temeljni principi liječenja danas su standard u svim neurološkim odjelima u svijetu, omogućujući povoljniji oporavak od ove bolesti visokog mortaliteta. Pozitivan razvoj ovog procesa doveo je u Hrvatskoj do stvaranja koncepta sveobuhvatne skrbi za prevenciju, rano liječenje i neurološku restauraciju bolesnika s moždanim udarom.Članak


KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA VRATA MATERNICE HRVATSKOGAONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA TE HRVATSKOGA GINEKOLOŠKOONKOLOŠKOG DRUŠTVA


Broj: 9-10, 2013;
Rubrika: Smjernice

Autori: Eduard Vrdoljak, Herman Haller, Ante Ćorušić, Tihana Boraska Jelavić, Višnja Matković, Tomislav Strinić, Ružica Karnjuš-Begonja, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Damir Babić, Vlastimir Kukura, Branka Petrić Miše, Ranka Štern Padovan, Mate Matić, Mario Puljiz, Maja Krašević, Ana Fröbe, Zlatko Topolovec, Adem Hajredini, Danijela Vrdoljak-Mozetič, Ozren Mamula, Ines Krivak Bolanča, Alemka Brnčić-Fischer

Rak vrata maternice, u odnosu na malignome drugih ginekoloških sijela, jest bolest mlađih žena koja se može redovitim kontrolama i zdravstvenim odgojem prevenirati, a u slučaju pojave bolesti učinkovito liječiti. Metode liječenja uključuju kirurgiju, radioterapiju i kemoterapiju, ovisno o stadiju bolesti i općem stanju bolesnica. Odluku o liječenju donosi multidisciplinarni tim. S obzirom na važnost ove bolesti, potrebno je definirati i provoditi standardizirani pristup u dijagnostici, liječenju i praćenju ovih bolesnica. U tekstu koji slijedi iznesene su kliničke smjernice s ciljem implementacije standardiziranih postupaka u radu s bolesnicama s rakom vrata maternice u Republici Hrvatskoj.Članak