DIFFERENCE IN THE PREVALENCE OF BURNOUT SYNDROME IN PRECLINICAL AND CLINICAL TEACHING DOCTORS OF MOSTAR SCHOOL OF MEDICINE

Autori:

Mladenka Vukojević, Anđelka Antunović, Božo Petrov

Sažetak

Cilj rada: Cilj ovoga rada bio je utvrditi razlike u učestalosti pojavnosti sindroma izgaranja u nastavnika pretkliničara i kliničara Medicinskog fakulteta u Mostaru u akademskoj godini 2011./2012. Pozornost je također bila usmjerena na uočavanje razlika u učestalosti pojavljivanja sindroma ovisno o spolu i godinama radnog staža. Hipoteza rada bila je da je vjerojatnost učestalosti sindroma izgaranja veća u nastavnika kliničara ženskog spola s dugogodišnjim radnim stažem. Ispitanici i postupci: U istraživanje su bila uključena 62 ispitanika, nastavnika s visokom akademskom naobrazbom, zaposlena na Medicinskom fakultetu u Mostaru. Razdoblje anketiranja bilo je tri nasumično izabrana susjedna mjeseca u akademskoj godini 2011./12. Podaci su prospektivno prikupljeni anketiranjem uz pomoć standardiziranog upitnika. Istraživani parametri bili su spol, godine radnog iskustva i rad u pretkliničkoj ili kliničkoj nastavi na Medicinskom fakultetu. Rezultati: Istraživanje je pokazalo da između 62 ispitanika 43 od njih (69,4%) nisu imala simptome sindroma izgaranja, dok je u 19 ispitanika (30,6%) zabilježen sindrom u umjerenu stupnju. Nijedan ispitanik nije imao teške simptome navedenog sindroma. Razlika u distribuciji ispitanika prema tome jesu li ili nisu imali sindrom izgaranja nije bila statistički značajna (c2-test=9,29; df=1; P=0,002). Ni s obzirom na spol ispitanika nije utvrđena statistički značajna razlika u intenzitetu sindroma izgaranja između muškog i ženskog spola (c2-test=0,587; df=1;P=0,444). Distribucija učestalosti sindroma izgaranja nije se statistički značajno razlikovala između skupina ispitanika sastavljenih prema dužini radnog staža (c2-test=4,339; df=3; P=0,271). Sindrom je zabilježen u 13 (21%) nastavnika kliničara i 6 (9,7%) pretkliničara. Razlika u učestalosti intenziteta izgaranja među navedenim skupinama nije bila statistički značajna (c2-test=3,718; df=1; P=0,054). Zaključak: Rezultatima ovog istraživanja nije dokazano da se sindrom izgaranja javlja učestalije u ispitanika uključenih u klinički dio nastave nego u onih na pretkliničkoj nastavi. Nije uočena ni razlika u učestalosti sindroma s obzirom na spol i godine radnog staža.

Summary

Aim: The aim of this study was to determine the difference in the prevalence of burnout syndrome in preclinical and clinical teaching doctors of Mostar School of Medicine in the academic year 2011/2012. Special attention was also focused on finding out the possible difference between the syndrome incidence that was correlated to gender and years of service. The main hypothesis was that the probability of burnout syndrome incidence was higher in the group of female clinical teaching doctors having more years of service. Subjects and methods: The study involved 62 people with high academic education employed at Mostar School of Medicine who were surveyed during a randomly selected consecutive 3-month period (February to May) of the academic year 2011/2012. The data were prospectively collected through a standardized questionnaire survey. The studied parameters were gender, years of work experience and the engagement in preclinical or clinical departments of the Medical School. Results: The survey showed that 43 out of 62 (69.4%) respondents did not suffer the burnout syndrome, while moderate syndrome was recodred in 19 (30.6%) of them. No person had serious symptoms of the syndrome. The difference between the respondents who suffered the syndrome and those who did not was not statistically significant (P=0.002). Considering the gender of respondents, statistically significant differences were not confirmed (P=0.444). Considering the years of service, the highest incidence of the syndrome was found in people with more work experience (in the group of 21–25 years), but the difference between the groups was not statistically significant (P=0.271). Observing the work in preclinical and clinical departments, because of the limited number of patients we could not confirm the hypothesis. The syndrome had affected 13 (21%) clinical teaching doctors and 6 (9,7%) preclinical doctors, while the differenece between them was not statistically significant (P=0.054). Conclusion: Considering the results of this research, it has not been proven that the burnout syndrome occurred more frequently in doctors who were involved in clinical teaching than in doctors who tought in preclinical departments. Also, there was no difference in the appearance of the syndrome that was related to gender and years of service.

Volumen: 5-6, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:150–155

Preuzmi PDF