STRATEGY OF USE AND MAINTENANCE OF CLINICAL HOSPITAL CENTER RIJEKA IN ACCORDANCE WITH KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR STRATEGIC HEALTHCARE FACILITIES MAINTENANCE

Autori:

Mariela Sjekavica, Herman Haller, Anita Cerić

Sažetak

Uporaba građevine vremenski je najdulja, funkcionalno i namjenski najvažnija te često sustavno zanemarena faza životnog vijeka građevine. Održavanje je skup aktivnosti koje osiguravaju predviđeno trajanje eksploatacijske faze građevine sukladno zahtjevima za kvalitetu održavanja niza bitnih svojstava za građevinu te ostalih elemenata imanentnih prirodi života građevinskog objekta. Cilj je rada prikazati analizu postojećeg stanja gospodarenja bolničkim objektima, tj. organiziranog, planskog i sveobuhvatno menadžerskog pristupa u uporabi i održavanju bolnica u Republici Hrvatskoj, dano na studiji slučaja Kliničkoga bolničkog centra u Rijeci. Upotrijebljena metodologija obuhvaća relevantan literarni presjek teorije uporabe, održavanja i gospodarenja građevinama općenito, a napose bolničkim objektima, prikaz prakse na studiji slučaja te usporedbu vrijednosti ključnih indikatora uspješnosti studije, dobivenih metodom intervjuiranja, s onima koje je u svojem radu definirao autor Igal M. Shohet, anketiranjem i statističkim analizama. Usprkos brojnim pozitivnim pokazateljima održavanja KBC-a Rijeka, potrebno je izvršiti daljnja istraživanja u svrhu dobivanja potpunije nacionalne strategije upravljanja bolničkim održavanjem.

Summary

Building usage is the phase in the building life cycle that is most time-consuming, most functional, most significant due to building purpose and often systematically ignored. Maintenance is the set of activities that ensure the planned duration of facility exploitation phase in accordance with the requirements for quality maintenance of a large number of important building features as well as other elements immanent to the nature of facilities’ life. The aim of the study is to show the analysis of the current state of organized, planned and comprehensive managerial approach in hospital utilization and maintenance in the Republic of Croatia, given on the case study of Clinical hospital center in Rijeka. The methodology used consists of relevant literature section of theory of facility utilization, maintenance and management in general, hospital buildings especially, display of practice on case study, and comparison of key performance indicators values obtained through interview with those that author Igal M. Shohet defined in his study by field surveys and statistical analyses. Despite many positive indicators of Clinical hospital center Rijeka maintenance, an additional research is needed in order to define a more complete national hospital maintenance strategy.

Volumen: 5-6, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:196–203

Preuzmi PDF