DO WE NEED TO DIFFERENTIATE BETWEEN COMPLICATION AND MALPRACTICE?

Autori:

Oleg Petrović

Sažetak

U radu se postavlja pitanje o opravdanosti i svrhovitosti odlučivanja između medicinske komplikacije i stručne pogreške, koje se posljednjih godina učestalo spominje među liječnicima, na sudskim raspravama i u medijima. Definirajući jasno pojmove medicinske komplikacije i stručne liječničke pogreške, autori ističu da su oni posve različita »pojmovnog ranga«, da nije realno odlučivati u praksi između spomenutih pojmova, kao i to da ih ne treba promatrati samo kao obligatno zavisne varijable. Samo ako se između njih temeljem sudskomedicinskog vještačenja dokaže uzročno-posljedična veza, nastala medicinska komplikacija može se proglasiti izravnom posljedicom stručne pogreške. U radu se spominju mogući uzroci i okolnosti nastanka stručnih pogrešaka. Osobito se ističe činjenica da ne treba svaku štetnu posljedicu ili loš ishod automatizmom poistovjećivati sa stručnom pogreškom te da je prijeko potrebno kvalitetnim medicinskim vještačenjem nadležnog kliničara jasno utvrditi sve okolnosti nastanka štete. Autori se zalažu za napuštanje dosadašnje pogrešne koncepcije odlučivanja između komplikacije i stručne pogreške te što skorije uvođenje novog, boljeg koncepta primarnog utvrđivanja komplikacije kao općenito neželjene, nepovoljne i štetne posljedice, dok bi za postojanje stručne pogreške i njezine eventualne povezanosti s nastalom komplikacijom trebalo objektivno i pomno provesti nadležno medicinsko vještačenje uvjeta, mehaniz(a)ma i/ili uzroka nastanka komplikacije.

Summary

The paper discusses the issue of justifiability and practical value of deciding between a medical complication and a medical error, the subject which has recently been frequently debated among doctors, at court trials and in media. The authors clearly define the meaning of the terms of medical complication and medical error, pointing out that they belong to an entirely different class of terms and further stating that it is not realistic to decide between them in practice. They go on to emphasise that they should be viewed exclusively as obligatory dependent variables. Medical complication may be declared to be a direct consequence of medical error only when forensic and medical expert reports have established a causal relationship between the two. The paper proposes possible causes and circumstances in which medical complications may occur. Special emphasis is given to the fact that not every adverse event or harmful outcome should be automatically identified as medical error. In order to make such identification, all circumstances leading to an adverse outcome need to be clearly established through expert medical expertise. Instead of conclusion, the authors advocate abandonment of existing erroneous concept of deciding between complication and error and the introduction of a new and better concept that views complication as generally undesirable, adverse and harmful consequence while, in order to decide on the occurrence of medical error and possible link with the resulting complication, an objective and thorough forensic and medical expertise on the mechanism(s) and/or causes of the complication is required.

Volumen: 3-4, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:100–103

Preuzmi PDF