ROLE OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN THE ADVANCED OVARIAN CANCER

Autori:

Višnja Mataga, Višnja Matković

Sažetak

Primarni kirurški zahvat i danas se još smatra temeljem liječenja lokalno uznapredovalog epitelnog raka jajnika. Kemoterapija uobičajeno slijedi nakon provedene operacije. No, preživljenje bolesnica s uznapredovalim epitelnim rakom jajnika, prema International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadiji IIIC i IV, koje čine više od 75% svih bolesnica s rakom jajnika još ne zadovoljava. U tih bolesnica često nije moguće provesti adekvatnu resekciju svih promjena u abdomenu (optimalni »debulking« – odstranjenje svih vidljivih tumorskih promjena u abdomenu) pa je učinkovitost citostatika smanjena. Zbog toga se kao mogući optimalni pristup nameće prijeoperativna kemoterapija (neoadjuvantna) koja dovodi do smanjenja primarnog tumora i mogućih presadnica po abdomenu. Takvim pristupom omogućava se kraći i jednostavniji kirurški zahvat nakon 3–4 ciklusa kemoterapije uz veću vjerojatnost optimalnog smanjenja tumorskih masa u abdomenu. Neoadjuvantna kemoterapija (NAC) epitelnog raka jajnika danas je jedna od mogućnosti uspješnog liječenja uz značajno smanjenje postoperativnih komplikacija u bolesnica lošijeg općeg stanja ili primarno inoperabilne bolesti.

Summary

Primary surgery is still thought as cornerstone in treating locally advanced epithelial ovarian cancer. Subsequent to surgery is usually chemotherapy. Survival of patients with advanced epithelial ovarian cancer, according to International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) stage IIIC and IV, who make over 75% of total patients with ovarian cancer is still unsatisfactory. With these patients it is often impossible to perform adequate resection of all changes in the abdomen (optimal debulking) and so is the effectiveness of chemotherapy decreased. Therefore as a possible optimal approach appears neoadjuvant chemotherapy (NAC) that leads to the decreasing of the primary tumour and possible metastasis in the abdomen. With such an approach an operation procedure is shorter and easier after 3–4 cycles of chemotherapy with a stronger possibility of optimal »debulking«.

Volumen: 1-2, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:21–26

Preuzmi PDF