QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY

Autori:

Ani Jolić Lončarić, Andrica Lekić, Nella Kuftinec Jolić

Sažetak
Cilj rada bio je utvrditi u kolikoj mjeri tegobe uzrokovane kroničnom venskom insuficijencijom (KVI) utječu na kvalitetu života bolesnika. Ispitivanje je provedeno od 1. ožujka do 30. lipnja 2016. godine na skupini od 102 pacijenta, 18,6% muškaraca i 81,3% žena čiji je medijan dobi iznosio 67 godina. Testiranim se bolesnicima prethodno postavila ­dijagnoza prema flebološkoj klasifikaciji CEAP koja uključuje kliničke znakove i simptome (C), etiologiju (E), anatomsku distribuciju (A) i patofiziologiju (P) bolesti. Kao mjerni instrument upotrijebljen je upitnik za samoprocjenu kvalitete života bolesnika s kroničnom venskom insuficijencijom (engl. Chronic Venous Insufficiency Questionnaire – CIVIQ-20) koji se sastoji od 20 pitanja kojima se ispituje kvaliteta života oboljelih testiranjem osjećaja boli, fizičkog, psihičkog i socijalnog funkcioniranja pogođenih osoba. 50% ispitanika imalo je na nogama promjene srednje teškog stupnja bolesti (C2 – C3). Deskriptivnim statističkim metodama opisani su rezultati. Rezultati globalnog indeksnog zbroja (engl. Global Index Score – GIS) upozorili su na znatan utjecaj KVI na biopsihofizičko i socijalno funkcioniranje bolesnika te da je kvaliteta života žena znatno niža u odnosu prema muškarcima (t = 3,98; p < 0,001). Također je uočeno da osobe koje imaju viši GIS imaju i teži stupanj bolesti određen prema kriterijima CEAP-a (Spearmanov r = 0,44; p < 0,001).
Summary

The aim of this paper was to determine to what degree the difficulties produced by chronic venous insufficiency (CVI) influence the patients’ quality of life. The study was carried out on 102 patients between March 1st and June 30th 2016. Out of 102 patients there were 18.6% males and 81.3% females. The average age of respondents was 67 years. For each patient the diagnosis was made according to the well known phlebology classification for venous diseases, which ­includes clinical signs and symptoms (C), etiology (E), anatomical distribution (A), and pathophysiology (P) of illness (CEAP). Chronic Venous Insufficiency Questionnaire (CIVIQ-20) was used as the measure instrument for self evaluation of the quality of life among patients with CVI. CIVIQ-20 consists of twenty points that examine quality of life testing the sense of pain, physical, psychic and social functioning of affected people. 50% of respondents suffered middle-level changes on their legs (C2-C3 gradus). Results are reported in descriptive statistical manner. Global Index Score (GIS) indicates a significant impact of CVI to bio-psycho-physical and social functioning among patients, as well as woman’s quality of life that is notably lower than in man (t=3.98, p<0.001). Also,patients with higher GIS have a higher degree of illness ­according to CEAP criteria (Spearman r=0.44, p<0,001).

Volumen: 7-8, 2017

Liječ Vjesn 2017;139:216–221

Preuzmi PDF