CAN LACIDIPINE CAUSE SMELL DISORDERS? A CASE REPORT

Autori:

Ileana Lulić, Ivor Ković

Sažetak

Sažetak. Osjet mirisa ima važnu ulogu u održavanju dobre kvalitete života ljudi. Poremećaji ovog osjeta uključuju potpuni ili djelomični gubitak osjeta mirisa, iskrivljenu percepciju osjeta mirisa, kao i percepciju neugodnog mirisa, kada on objektivno nije prisutan. Lijekovi su manje čest uzrok poremećaja osjeta mirisa. U ovom radu predstavljen je slučaj bolesnice kod koje je zapažen djelomični gubitak osjeta mirisa povezan s uporabom blokatora kalcijevih kanala lacidipina, kao lijeka izbora u terapiji hipertenzije. Danas je poznato da različite skupine blokatora kalcijevih kanala uzrokuju poremećaje osjeta mirisa, međutim prema našim saznanjima ovo je prvi slučaj poremećaja osjeta mirisa uzrokovan lacidipinom.

Summary

Summary. The sense of smell plays an important role in the maintenance of a good quality of life. Disturbances of olfactory sense include complete or partial loss of smell, distortion of smell, and perceived smell in the absence of real stimuli. Medications represent a less common cause of smell disorders. We report a case of a patient with a partial loss of smell associated with the calcium channel blocker lacidipine. Although various calcium channel blockers are known to cause smell disorders, such a side effect, to our knowledge, has not so far been reported for lacidipine.

Volumen: 3-4, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:98–100

Preuzmi PDF