DISTRIBUCIJA PRIROĐENIH SRČANIH GRJEŠAKA U HRVATSKOJ I ANALIZA ISHODA LIJEČENJA Hrvatska epidemiološka studija (2002.–2007.)


Broj: 3-4, 2011;
Rubrika: Izvorni rad

Autori: Ivan Malčić, Daniel Dilber

Sažetak. Cilj: prikazati populacijski i hospitalni registar prirođenih srčanih grješaka za Hrvatsku. Metode: Tijekom 5 godina ispunjavali smo upitnik s pitanjima o populacijskom kretanju prirođenih srčanih grješaka (prema preporukama BWIS i EUROCAT study) i hospitalni registar kojim smo pratili liječenje i ishod liječenja u djece koja su u spomenutom razdoblju rođena u Hrvatskoj. Rezultati: Od 1. 10. 2002 do 1. 10. 2007. u Hrvatskoj je rođeno 205917-ero djece, od čega je 1480-ero djece imalo prirođenu srčanu grješku (7,2 promila). Najčešće postavljena dijagnoza je VSD (34,6%). Na kardiokirurško liječenje upućeno je 430-ero djece. Na njima je učinjeno 556 operacija, od čega 202 u Hrvatskoj, ostatak u inozemstvu. Ukupni mortalitet nakon kardiokirurškog liječenja iznosi 5%. Razlike u mortalitetu i morbiditetu nakon kardiokirurških operacija izvedenih u Hrvatskoj i onih u inozemstvu uočavaju se nakon analize ishoda liječenja prema dogovorenim metodologijama. Zaključak: Registar prirođenih srčanih grješaka čini osnovu za epidemiološka istraživanja, no i za razvoj smjernica u struci.Članak


BOLESTI KOJE SE PRENOSE KRPELJIMA NA PODRUČJU HRVATSKE


Broj: 3-4, 2011;
Rubrika: Izvorni rad

Autori: Rosanda Mulić, Bartol Petković, Zorana Klišmanić, Iris Jerončić

Sažetak. U radu su analizirane stope pobola, trend kretanja pobola, sezonska pojavnost i zemljopisna rasprostranjenost bolesti koje se prenose krpeljima: lajmske borelioze, krpeljnog meningoencefalitisa i mediteranske pjegave groznice na području Republike Hrvatske. Obrađeno je razdoblje od 1999. do 2008. godine. Prenosilac lajmske borelioze i krpeljnog meningoencefalitisa je obični krpelj (Ixodes ricinus), a mediteranske pjegave groznice pasji krpelj (Rhipicephalus sanguineus). Lajmska borelioza endemična je u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj i u Hrvatskom primorju. Krpeljni meningoencefalitis endemičan je u sjevernoj Hrvatskoj. Mediteranska pjegava groznica javlja se samo na području Dalmacije, a prosječna godišnja stopa pobola raste od sjevera prema jugu Dalmacije. Sve tri bolesti pokazuju izraziti sezonski karakter, što je uvjetovano biološkim ciklusom krpelja koji su najaktivniji u proljeće i ljeto. U Hrvatskoj na raspolaganju je cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa koje se primjenjuje prema epidemiološkim indikacijama. Neki autori u sprječavanju lajmske borelioze preporučuju, kao kemoprofilaksu, jednokratnu dozu doksiciklina od 200 mg, koja se mora uzeti unutar 72 sata od ekspozicije.Članak


VIDEOASISTIRANA EKSTIRPACIJA FIBROADENOMA DOJKE S NEPOSREDNIM OBOSTRANIM POVEĆANJEM DOJKI – PRIKAZ BOLESNICE


Broj: 3-4, 2011;
Rubrika: Klinička zapažanja

Autori: Tugomir Gverić, Kristina Šemanjski, Marko Barić, Zrnka Adanić, Miljana Pintar, Boris Zdilar, Dubravko Huljev, Zoran Krstonijević, Dinko Gorski, Snježana Gverić-Ahmetašević

Sažetak. Pozadina: Od sredine 1990-ih godina razvila se videoasistirana kirurgija dojke (VABS) za liječenje dobroćudnih i zloćudnih bolesti dojke. Prema studijama koje su provedene uglavnom u Japanu, ova je tehnika sigurna i lako se uči, a njezina je glavna prednost izvrstan kozmetski rezultat poslijeoperacijskog izgleda dojki koji se ne može postići standardnim kirurškim tehnikama. Cilj: Prikazati prvi slučaj videoasistirane kirurgije dojke u Hrvatskoj primijenjene u liječenju fibroadenoma dojke uz neposredno obostrano povećanje dojki. Prikaz bolesnice: Bolesnica u dobi od 39 godina primljena je u našu bolnicu radi elektivnog zahvata povećanja obiju dojki. Tom je prilikom upotrijebljena metoda videoasistirane ekstirpacije fibroadenoma kroz inframamarnu inciziju neposredno nakon koje je učinjeno obostrano povećanje dojki. Zaključak: VABS je izvediva uz očit kozmetski učinak i zbog tog postaje metoda izbora u kirurgiji dojke. Međutim, potrebno je steći daljnja iskustva u ovom području kako bismo adekvatnije mogli procijeniti ovu tehniku.Članak


MOŽE LI LACIDIPIN UZROKOVATI POREMEĆAJE OSJETA MIRISA? PRIKAZ BOLESNICE


Broj: 3-4, 2011;
Rubrika: Klinička zapažanja

Autori: Ileana Lulić, Ivor Ković

Sažetak. Osjet mirisa ima važnu ulogu u održavanju dobre kvalitete života ljudi. Poremećaji ovog osjeta uključuju potpuni ili djelomični gubitak osjeta mirisa, iskrivljenu percepciju osjeta mirisa, kao i percepciju neugodnog mirisa, kada on objektivno nije prisutan. Lijekovi su manje čest uzrok poremećaja osjeta mirisa. U ovom radu predstavljen je slučaj bolesnice kod koje je zapažen djelomični gubitak osjeta mirisa povezan s uporabom blokatora kalcijevih kanala lacidipina, kao lijeka izbora u terapiji hipertenzije. Danas je poznato da različite skupine blokatora kalcijevih kanala uzrokuju poremećaje osjeta mirisa, međutim prema našim saznanjima ovo je prvi slučaj poremećaja osjeta mirisa uzrokovan lacidipinom.Članak


NESTEROIDNI ANTIREUMATICI I ARTERIJSKA HIPERTENZIJA


Broj: 3-4, 2011;
Rubrika: Lijekovi i metode

Autori: Krešimir Galešić, Bojan Jelaković

Sažetak. Nesteroidni antireumatici (NSAR) skupina su lijekova koji se najčešće rabe u kliničkoj medicini, čine 4–9% svih propisanih lijekova, a bolesnici koji ih uzimaju izloženi su mogućim nuspojavama. Nesteroidni antireumatici: starija generacija NSAR, neselektivni inhibitori ciklooksigenaze (inhibitori COX-1 i COX-2) i novija generacija NSAR, selektivni inhibitori ciklooksigenaze, koksibi (inhibitori COX-2) mogu u nekih bolesnika povisiti krvni tlak i time povećati kardiovaskularni rizik. Velik broj randomiziranih studija pokazao je porast krvnog tlaka za 5–10 mmHg u bolesnika koji su uzimali NSAR. Budući da je primjena NSAR česta, povišenje krvnog tlaka koje uzrokuje ova skupina lijekova ima veliko značenje u javnom zdravstvu. Najvažniji mehanizam kojim NSAR povisuju krvni tlak jest retencija natrija i tekućine zbog smanjene sinteze prostaglandina. Velik broj randomiziranih studija pokazao je da nesteroidni antireumatici mogu povisiti krvni tlak, i u normotenzivnih osoba i u hipertenzivnih bolesnika. Hipertenzivni učinak indometacina, naproksena i drugih nesteroidnih antireumatika zabilježen je u bolesnika koji uzimaju b-blokatore, diuretike, metildopu, ACE-inhibitore i kombinaciju različitih antihipertenziva. Bolesnici koji su liječeni blokatorima kalcijevih kanala, nakon primjene NSAR nisu pokazali promjene krvnog tlaka. U većini studija niske doze aspirina nisu značajno povisile arterijski tlak. Neke su studije pokazale da i novija generacija NSAR (selektivni COX-2-inhibitori) povisuje krvni tlak kao i starija generacija NSAR, neselektivni inhibitori ciklooksigenaze (inhibitori COX-1 i COX-2).Članak


SUGAMADEKS, NOVI ANTAGONIST MIŠIĆNIH RELAKSATORA


Broj: 3-4, 2011;
Rubrika: Lijekovi i metode

Autori: Slavica Kvolik, Višnja Ikić, Marko Jukić

Sažetak. Sugamadeks je novi lijek za reverziju neuromuskularnog bloka. Po kemijskoj građi on je alfa-ciklodekstrin s lipofilnom unutrašnjom stranom molekule koja omogućuje stvaranje stabilnih kompleksa, tzv. enkapsulaciju molekula mišićnih relaksatora, napose rokuronija. Fizička enkapsulacija novi je mehanizam eliminacije relaksatora s mjesta njegova učinka. Ona omogućuje brzu i potpunu reverziju dubokog i plitkog neuromuskularnog bloka ovisnu o primijenjenoj dozi. Sugamadeks nema neželjenih kolinergičkih muskarinskih nuspojava koje se opažaju nakon primjene inhibitora kolinesteraze neostigmina i edrofonija kao što su bradikardija, hipersalivacija i abdominalne boli. Nakon primjene prilagođene doze sugamadeksa učinak rokuronija može biti kratak kao i učinak sukcinilkolina. Ovo je osobito važno u situacijama kada se bolesnik ne može intubirati niti ventilirati ili kada je kirurški zahvat nepredviđeno brzo završen. Kliničke studije na većem broju bolesnika pokazat će omjer koristi i rizika njegove primjene u skupinama osjetljivih bolesnika, osobito može li sugamadeks smanjiti učestalost poslijeoperacijskih respiracijskih komplikacija.Članak


SNIŽENI HDL-KOLESTEROL – VAŽAN ČIMBENIK RIZIKA OD KARDIOVASKULARNIH BOLESTI


Broj: 3-4, 2011;
Rubrika: Pregledi

Autori: Željko Reiner, Diana Muačević-Katanec, Davor Katanec, Eugenia Tedeschi-Reiner

Sažetak. Već je odavno poznato da je koncentracija HDL-kolesterola u krvi obrnuto razmjerna riziku od kardiovaskularnih bolesti (KVB) te da je sniženi HDL-kolesterol neovisni čimbenik rizika od KVB. Svrha je ovoga preglednog članka razjasniti ulogu HDL-čestica i važnost HDL-kolesterola. Podrobno su raspravljene glavne protuaterosklerotske uloge HDL-čestica – obrnuti prijenos kolesterola, njihova protuoksidacijska, protuupalna, protutrombotska i protuapoptotska svojstva, ali i uloga u poboljšanju funkcije endotela. Objašnjena je uloga promjene nezdravog načina života u povišenju koncentracije HDL-kolesterola, poglavito važnost redovite tjelesne aktivnosti i aerobne tjelovježbe, prestanka pušenja, smanjenja tjelesne težine u onih u kojih je prekomjerna, kao i prehrane, ali i umjerenog unosa alkohola s naglaskom na činjenicu da su HDL-čestice alkoholičara izmijenjene funkcije, tj. ne djeluju protuaterogeno. To valja naglasiti stoga što je dokazano da nije važna samo količina HDL-čestica, pa onda i HDL-kolesterola u krvi, već da je važna i njihova funkcija, osobito ako je izmijenjena. HDL-čestice u bolesnika s dijabetesom također gube neka protuaterogena svojstva, a u bolesnika s dijabetesom tipa 2 česta je pojava upravo aterogena dislipidemija obilježena smanjenom količinom HDL-kolesterola i povišenim trigliceridima u krvi. Bolesnici s dijabetesom koji imaju takvu dislipidemiju imaju posebno velik rizik od KVB, a rezultati novijih ispitivanja kao što je primjerice ACCORD-Lipid, upućuju da bi liječenje takvog poremećaja lipida u njih bilo osobito korisno. Na temelju objavljenih rezultata kliničkih ispitivanja raspravljaju se mogućnosti liječenja fibratima, posebice fenofibratom, ali i nijacinom te kombinacijama tih lijekova i drugih lijekova za dislipidemije.Članak


NOVOSTI U PATOFIZIOLOGIJI, RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI I KONZERVATIVNOM LIJEČENJU BOLNIH STANJA I DEFORMACIJA KRALJEŽNICE


Broj: 3-4, 2011;
Rubrika: Pregledi

Autori: Simeon Grazio, Miroslav Jelić, Vanja Bašić-Kes, Igor Borić, Frane Grubišić, Tomislav Nemčić, Matej Mustapić, Vida Demarin

Sažetak. Spinalna bol, a napose kronična križobolja jedan je od najvažnijih zdravstvenih i javnozdravstvenih problema. Bolje razumijevanje patofiziologije boli i preciznija vizualizacija primjenom suvremenih slikovnih metoda pomažu nam u usmjeravanju terapije i postizanju boljeg ishoda. U većine pacijenata s vertebrološkom problematikom simptomi se smanjuju, a funkcija oporavlja primjenom metoda neoperativnog liječenja. U ovom radu izvješćuje se o novostima u patofiziologiji spinalne boli, dijagnostičkim mogućnostima magnetske rezonancije i mogućnostima konzervativnog liječenja (lijekovi, terapijske vježbe, fizikalna terapija, ortoze) u bolnim stanjima kralježnice i u skoliozama. Osim što je informativan, zajedno s člankom o novostima u invazivnom/operativnom liječenju, ovaj tematski članak može pomoći u pristupu bolesnicima s tim stanjima.Članak


NOVOSTI I PERSPEKTIVE U INVAZIVNOM LIJEČENJU U VERTEBROLOGIJI


Broj: 3-4, 2011;
Rubrika: Pregledi

Autori: Damir Kovač, Krešimir Rotim, Vladimir Kovač, Darko Perović, Dražen Kvesić, Vatroslav Čerina, Boris Božić, Željko Ivanec, Ivan Radić, Mislav Čimić, Goran Lakičević, Marta Borić, Tadija Petrović

Sažetak. U članku su obrađene novosti i perspektive u invazivnom liječenju u vertebrologiji s naglaskom na interventne i poluinvazivne postupke te minimalno invazivnu kirurgiju u liječenju hernije intervertebralnog diska slabinske kralježnice. Osim toga opisane su novosti u neuroablativnim postupcima u liječenju križobolje, fiksaciji kralježnice i operativnom liječenju skolioza. Članak se osvrće i na metode koje se još ne primjenjuju kod nas, a koje dosta obećavaju kao što su rekonstrukcije nukleusa pulpozusa transplantacijom autolognih hondrocita, a prikazane su najnovije spoznaje u kirurgiji vratne kralježnice. Upozoreno je na uspješnost svake pojedine kirurške metode liječenja. Osim što je informativan, zajedno s odgovarajućim člankom o patofiziologiji spinalne boli, magnetskoj rezonanciji i konzervativnom liječenju ovaj tematski članak o najnovijim spoznajama u tom području može pomoći u pristupu bolesnicima.Članak


SMJERNICE EUROPSKOGA KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA ZA DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE PLUĆNE EMBOLIJE


Broj: 3-4, 2011;
Rubrika: Osvrt

Autori: Mijo Bergovec, Mario Udovičić, Hrvoje Vražić

Sažetak. Suglasnost ispitanika za sudjelovanje u medicinskim istraživanjima standard je zaštite svih sudionika u biomedicinskim istraživanjima koji je potvrđen i u međunarodnim dokumentima vezanim uz područje istraživanja na ljudima i u hrvatskom zakonodavstvu. Neka pitanja međutim ostaju otvorena. Jedno od njih, s kojim se susreću brojna etička povjerenstva u svijetu i Republici Hrvatskoj, jest i je li potrebno tražiti suglasnost pacijenata kod istraživanja u kojima se rabe pohranjeni biološki materijali pacijenata i njihovi medicinski podatci dobiveni tijekom dijagnostičkih i/ili terapijskih zahvata. U radu je dan pregled hrvatskih i međunarodnih pravnih dokumenata i smjernica te znanstvenih istraživanja koja se bave ovim pitanjem. Budući da za sada ne postoji zakonska regulativa u Hrvatskoj vezana uz ovaj tip istraživanja, autori ovog rada daju preporuke za istraživače i etička povjerenstva kako postupati u takvim slučajevima. Njihovo prihvaćanje olakšalo bi znanstvena istraživanja i međunarodnu suradnju hrvatskih znanstvenih institucija.Članak