Autori:

Krešimir Galešić, Bojan Jelaković

Sažetak

Sažetak. Nesteroidni antireumatici (NSAR) skupina su lijekova koji se najčešće rabe u kliničkoj medicini, čine 4–9% svih propisanih lijekova, a bolesnici koji ih uzimaju izloženi su mogućim nuspojavama. Nesteroidni antireumatici: starija generacija NSAR, neselektivni inhibitori ciklooksigenaze (inhibitori COX-1 i COX-2) i novija generacija NSAR, selektivni inhibitori ciklooksigenaze, koksibi (inhibitori COX-2) mogu u nekih bolesnika povisiti krvni tlak i time povećati kardiovaskularni rizik. Velik broj randomiziranih studija pokazao je porast krvnog tlaka za 5–10 mmHg u bolesnika koji su uzimali NSAR. Budući da je primjena NSAR česta, povišenje krvnog tlaka koje uzrokuje ova skupina lijekova ima veliko značenje u javnom zdravstvu. Najvažniji mehanizam kojim NSAR povisuju krvni tlak jest retencija natrija i tekućine zbog smanjene sinteze prostaglandina. Velik broj randomiziranih studija pokazao je da nesteroidni antireumatici mogu povisiti krvni tlak, i u normotenzivnih osoba i u hipertenzivnih bolesnika. Hipertenzivni učinak indometacina, naproksena i drugih nesteroidnih antireumatika zabilježen je u bolesnika koji uzimaju b-blokatore, diuretike, metildopu, ACE-inhibitore i kombinaciju različitih antihipertenziva. Bolesnici koji su liječeni blokatorima kalcijevih kanala, nakon primjene NSAR nisu pokazali promjene krvnog tlaka. U većini studija niske doze aspirina nisu značajno povisile arterijski tlak. Neke su studije pokazale da i novija generacija NSAR (selektivni COX-2-inhibitori) povisuje krvni tlak kao i starija generacija NSAR, neselektivni inhibitori ciklooksigenaze (inhibitori COX-1 i COX-2).

Volumen: 3-4, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:101–106

Preuzmi PDF