LACK OF INSIGHT AMONG PERSONS WITH SCHIZOPHRENIA: DEFINITION, ETIOLOGICAL CONCEPTS AND IMPLICATIONS FOR TREATMENT

Autori:

Slađana Štrkalj-Ivezić, Karolina Horvat

Sažetak
Iako se uvid u bolest može činiti važnim faktorom u oporavku od shizofrenije, ponajprije jer je usko povezan sa spremnošću pacijenata na uspostavu suradnje sa stručnjacima koji sudjeluju u liječenju, uvid ima i drugu stranu, nepovoljnu za pacijenta i njegov osjećaj subjektivne dobrobiti. Naime, dosadašnja istraživanja uvida kod oboljelih od shizofrenije ­pokazuju da je veći uvid negativno povezan s različitim aspektima subjektivne dobrobiti pojedinca, tj. više razine uvida povezuju se s depresivnijim raspoloženjem, lošijom kvalitetom života, slabijim osjećajem samopoštovanja pacijenata i dr. U radu iznosimo moguća tumačenja ovog paradoksa prikazom doprinosa različitih faktora na uvid, odnosno nedostatak uvida: od bioloških (uvid kao neurološki simptom), psiholoških (obrambenog i personalnog značenja simptoma) do socijalnih faktora (socijalne i internalizirane stigme), kao i prikaz sukladnih teorija i modela. Razumijevanje uvida u kontekstu navedenih modela nužno je kako bi se primjenom specifičnih postupaka potaknuo koristan uvid, važan za oporavak od psihičke bolesti.
Summary

Although insight into illness may seem as an important factor of recovery, primarily because it is closely associated with the patient’s willingness for cooperation with mental health experts, insight also has another side, unfavourable for the patient and his/her sense of subjective well-being. Previous studies of insight in patients with schizophrenia have shown that insight is negatively associated with various aspects of the patient’s subjective well-being, i.e. higher levels of insight are associated with the patient’s higher levels of depressed mood, decreased quality of life, lower self- esteem, etc. In this paper, possible interpretations of this paradox are presented through an overview of contribution of various factors to insight: from biological (insight as a neurological symptom), psychological (defensive and personal meaning of symptoms) and social factors (public and internalized stigma), as well as an overview of corresponding theories and models. Understanding of insight in the context of the described models is necessary for application of specific treatments to encourage useful insight, important for recovery from a mental illness.

Volumen: 7-8, 2017

Liječ Vjesn 2017;139:234–240

Preuzmi PDF