SKULL FRACTURE AND CEPHALHEMATOMA IN A NEWBORN – A CASE REPORT

Autori:

Zora Zakanj

Sažetak

Prijelomi lubanjskih kostiju i kefalhematom u novorođenčadi ubrajaju se u skupinu porođajnih ozljeda glave i vrata, na koje otpada 11,4 – 15% od ukupnog broja porođajnih ozljeda. Prikazali smo prijelom parijetalnih kostiju u novorođenčeta, udružen sa zatiljnim kefalhematomom. Novorođenče je imalo prolazne i blage neurološke simptome: povraćanje i promjenu mišićnog tonusa. Kliničkim pregledom utvrđen je pozitivan »ping-pong« fenomen, kraniogramom je potvrđen prijelom parijetalnih kostiju i prikazan kefalhematom, a ultrazvučna (UZ) pretraga mozga pokazala je peri-interventrikularno krvarenje II. stupnja. Nakon nestanka kliničke simptomatologije u novorođenčeta zamijećeno je potpuno koštano cijeljenje krajem drugog tjedna života, uz uredan kasniji perinatalni tijek. Uspješnom oporavku od ozljede pridonosi sposobnost brzoga koštanog modeliranja i remodeliranja te plastičnost mozga. Važno je daljnje interdisciplinarno praćenje takvog djeteta.

Summary

Skull fractures and cephalhematoma in newborns belong to the group of birth injuries of the head and neck, accounting for 11.4 to 15% of the total number of birth injuries. We presented a fracture of the parietal bones in a newborn, associated with parietal cephalhematoma. The newborn had transient and mild neurological symptoms: vomiting and changes in muscle tone. Clinical examination confirmed a positive »ping-pong« phenomen, craniogram confirmed the fracture of parietal bones and shown cephalhematoma, as well as ultrasound (US) examinations of the brain showed peri-interventricular bleeding grade II. After the disappearance of all clinical symptoms in a newborn, we observed total bone healing at the end of the second week of life, and good perinatal outcome. Successful recovery from injury contributes to the ability of rapid bone modeling and remodeling, and brain plasticity. Further interdisciplinary monitoring is very important.

Volumen: 11-12, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:335–338

Preuzmi PDF