PERIPHERAL BLOOD HEMATOPOIETIC STEM CELL COLLECTION

Autori:

Ines Bojanić, Sanja Mazić, Branka Golubić Ćepulić

Sažetak

Sažetak. KMS prikupljene iz periferne krvi imaju brojne prednosti pred tradicionalnim izvorom KMS koštanom srži. Prikupljanje KMS iz periferne krvi postupkom leukafereze na staničnom separatoru je jednostavnije i sigurnije nego prikupljanje koštane srži. KMS se u perifernu krv mobiliziraju mijelosupresivnom kemoterapijom i/ili krvotvornim činiteljima rasta. U produktu leukafereze uz KMS nalaze se i usmjerene mijeloidne prastanice i stanice-preteče pa je hematološki oporavak brži. U bolesnika koji su mobilizirali mali broj stanica može se primijeniti leukafereza velikog volumena krvi (LVV) ili mobilizacijski agensi druge generacije (pegfilgrastim, antagonisti CXCR4-receptora). Standardno se ukupan volumen krvi obrađuje 2 do 3 puta, a kod LVV više od 3 puta. Prinos CD34+ stanica značajno je veći kod LVV. Nuspojave leukafereze su poremećaj elektrolita zbog primjene citrata (hipokalcemija) i povećan rizik od krvarenja zbog trombocitopenije i primjene heparina. Prikupljanje KMS i kontrola kvalitete transplantata KMS iz periferne krvi regulirani su nacionalnim i međunarodnim preporukama i standardima.

Summary

Summary. Peripheral blood hematopoietic stem cells (PBSC) have numerous advatages in comparison with traditionaly used bone marrow. PBSC collection by leukapheresis procedure is simpler and better tolerated than bone marrow harvest. PBCS are mobilized by myelosupressive chemotherapy or/and hematopoietic growth factors. Leukapheresis product contains PBSC along with lineage commited progenitors and precursors which contribute to faster hematopoietic recovery. In »poor mobilizers« options are large-volume leukapheresis (LVL) procedure or second generation of mobilising agents (pegfilgrastim, CXCR4 receptor antagonists). Total blood volume is processed 2–3 times in standard procedure compared to more than 3 times in LVL. LVL yields significantly higher numbers of CD34+ cells. Adverse effects of leukapheresis are electrolyte disbalance (hypocalcemia) caused by citrat administration and risk of bleeding due to trobocytopenia and heparin administration. PBSC collection and product quality control are regulated by national and international standards and recommendations.

Volumen: 11-12, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:315–323

Preuzmi PDF