COST OF DIABETES COMPLICATIONS TREATMENT Effect of improving glycemic control, blood pressure and lipid status on the occurrence of complications and costs of disease treatment

Autori:

Terezija Šarić, Tamara Poljičanin, Željko Metelko

Sažetak

Kronične komplikacije šećerne bolesti glavni su uzrok smrtnosti i onesposobljenja oboljelih osoba, a istodobno dovode do sve većega troškovnog opterećenja zdravstvenog sustava. S ciljem da se analiziraju učinci mogućih intervencija na zdravlje populacije i njihovu isplativost u smanjenju troškova zdravstvenog sustava, izrađeni su zdravstveno-ekonomski modeli razvoja kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Modelima je simuliran dugoročni učinak poboljšanja kontrole glikemije, krvnog tlaka i lipidnog statusa u bolesnika tijekom razdoblja od 10 godina. Rezultati simulacije pokazali su da bi ukupna ušteda tijekom analiziranog razdoblja mogla iznositi više od 2 milijarde kuna jer dugoročno uspješna regulacija čimbenika rizika dovodi do smanjenja razvoja komplikacija i smrti osoba sa šećernom bolesti. Uspješno liječenje bolesnika donosi različite uštede po svakoj od kroničnih komplikacija, a simulacijom se dobivaju najveće uštede u troškovima hospitalizacija i rehabilitacije. Analiza troškovne učinkovitosti dovodi do zaključka da je pojačana kontrola bolesnika i ranija primjena liječenja isplativa, a promjena aktivnosti zdravstvenog sustava nužna.

Summary

Chronic complications of diabetes are the main cause of mortality and disability in people with diabetes, while also leading to growing healthcare system cost burdens. In order to analyze the effects of possible interventions on the health of population and their effectiveness in reducing the cost of the healthcare system, we have made health-economic models of diabetes chronic complications development. The models simulated long-term effect of improving glycemic control, blood pressure and lipid status in patients over a period of 10 years. The simulation results showed that the total savings over the analyzed period could amount to over 2 billion HRK, as effective long term control of risk factors leads to a reduction in the development of complications and death in people with diabetes. Successful treatments of patients provide a variety of savings for each of the chronic complications, and are obtained by simulating the biggest savings in the cost of hospitalization and rehabilitation. The cost-effectiveness analysis leads to the conclusion that the more intensive patient’s control and earlier application of a treatment is cost-effective, and change of the healthcare system activities is a necessity.

Volumen: 5-6, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:162–171

Preuzmi PDF