Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
PRIČA O KLINIČKOJ CITOLOGIJI U KLINIČKOJ BOLNICI MERKUR
Ika Kardum-Skelin, Ines Krivak Bolanča, Karmela Šentija, Mia Šunjić Stakor, Suzana Katalenić Simon, Biljana Jelić Puškarić, Marina Pažur, Gordana Kaić
9-10, 2019 PDF
CITOLOŠKA DIJAGNOSTIKA ENDOMETRIJSKIH POREMEĆAJA – PRIKAZI BOLESNICA
Suzana Katalenić Simon, Ines Krivak Bolanča, Karmela Šentija, Mia Šunjić Stakor
9-10, 2019 PDF
METASTAZIRANJE ENDOMETRIJSKOG KARCINOMA U JAJNIK ILI ISTODOBNI PRIMARNI KARCINOMI ENDOMETRIJA I JAJNIKA – PRIKAZ BOLESNICE
Suzana Katalenić Simon, Josip Valetić, Ines Krivak Bolanča, Anita Škrtić, Josip Valetić
9-10, 2019 PDF
UČINKOVITOST UPORABE MATERNIČNE ČETKICE PRI DOBIVANJU UZORAKA I DIJAGNOSTICI ENDOMETRIJSKIH LEZIJA
Ines Krivak Bolanča, Suzana Katalenić Simon, Tanja Bota, Danijela Vincetić
9-10, 2019 PDF
MIJELODISPLASTIČNI SINDROM U BOLESNICE S NELIJEČENOM KRONIČNOM LIMFOPROLIFERATIVNOM NEOPLAZMOM
Ana Planinc-Peraica, Ana Reschner, Morana Kosanović-Bajić, Inga Mandac Rogulj, Gordana Kaić, Marin Kursar, Marko Martinović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto
9-10, 2019 PDF
MITRALNA I TRIKUSPIDALNA VALVULOPLASTIKA U BOLESNICE S MIJELODISPLASTIČNIM SINDROMOM
Delfa Radić-Krišto, Inga Mandac Rogulj, Biljana Jelić-Puškarić, Helena Jerkić, Gordana Kaić, Anita Škrtić, Viktor Zatezalo
9-10, 2019 PDF
SMJERNICE ZA FARMAKOTERAPIJU EPILEPSIJA U DJECE I ADOLESCENATA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DJEČJU NEUROLOGIJU HLZ-A
Romana Gjergja-Juraški, Nina Barišić, Matilda Kovač-Šižgorić, Igor Prpić
Smjernice 7-8, 2019 PDF
FUNKCIONALNE VRTOGLAVICE U SVJETLU NOVOUTEMELJENOG ENTITETA – PERZISTENTNE POSTURALNO-PERCEPCIJSKE VRTOGLAVICE
Siniša Maslovara, Dražen Begić, Silva Butković-Soldo, Petar Drviš, Ivana Pajić Matić, Anamarija Šestak
Pregledi 7-8, 2019 PDF
MIJELODISPLASTIČNI SINDROM – NOVE SPOZNAJE I „STARA“ MORFOLOGIJA
Gordana Kaić, Biljana Jelić Puškarić, Marina Pažur, Mia Šunjić Stakor, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto, Marko Martinović, Ika Kardum-Skelin
Pregledi 7-8, 2019 PDF
PROTOČNA CITOMETRIJA U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU. KORAK NAPRIJED
Zoran Šiftar
Pregledi 7-8, 2019 PDF
MORFOLOGIJA MIJELODISPLASTIČNIH/MIJELOPROLIFERATIVNIH NEOPLAZMA (MDS/MPN)
Biljana Jelić Puškarić, Gordana Kaić, Marina Pažur, Mia Šunjić Stakor, Suzana Katalenić Simon, Inga Mandac Rogulj, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto, Ika Kardum-Skelin
Pregledi 7-8, 2019 PDF
EKSPRESIJA mikroRNK (miRNK) U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU (MDS)
Mirjana Mariana Kardum Paro, Inga Mandac Rogulj, Gordana Kaić, Biljana Jelić Puškarić, Ika Kardum-Skelin, Anita Škrtić, Slobodanka Ostojić Kolonić
Pregledi 7-8, 2019 PDF
IZRAŽAJ CIRKULIRAJUĆEG mikroRNK U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU
Inga Mandac Rogulj, Vibor Milunović, Mirjana Mariana Kardum Paro, Delfa Radić Krišto, Gordana Kaić, Slobodanka Ostojić Kolonić
Pregledi 7-8, 2019 PDF
PROGNOSTIČKI ČIMBENICI U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU: ISKUSTVO JEDNOG CENTRA
Vibor Milunović, Inga Mandac Rogulj, Dražen Perica, Karla Mišura Jakobac, Njetočka Gredelj Šimec, Anita Škrtić, Ika Kardum-Skelin, Sanja Davidović Mrsić, Slobodanka Ostojić Kolonić
Pregledi 7-8, 2019 PDF
BOLESNIK S MIJELODISPLASTIČNIM SINDROMOM U HITNOJ SLUŽBI
Ingrid Prkačin, Inga Mandac Rogulj, Višnja Mandac Bajan, Ana Planinc Peraica, Gordana Cavrić, Dean Mileta
Pregledi 7-8, 2019 PDF
HENOCH-SCHÖNLEINOV PURPURNI NEFRITIS U DJECE: ISKUSTVA DVAJU TERCIJARNIH CENTARA ZA PEDIJATRIJSKU I ADOLESCENTNU REUMATOLOGIJU REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2006. DO 2017. GODINE
Nastasia Čekada, Mario Šestan, Martina Held, Marijan Frković, Saša Sršen, Kristina Vrljičak, Jasna Slaviček, Luka Stričević, Vitomir Metličić, Mateja Batnožić Varga, Marijana Ćorić, Merica Glavina Durdov, Danica Galešić Ljubanović, Marijan Saraga, Danko Milošević, Ivan Malčić, Ma-rija Jelušić
Izvorni rad 5-6, 2019 PDF
DUGOROČNI UČINCI TRANSPLANTACIJE ALOGENIH KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA KOD PREŽIVJELIH BOLESNIKA U KLINIČKOME BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB
Antonela Samardžić, Zinaida Perić, Ranka Serventi-Seiwerth, Lana Desnica, Radovan Vrhovac, Nadira Duraković
Izvorni rad 5-6, 2019 PDF
ABERNETHYJEVA MALFORMACIJA KAO RIJETKA INDIKACIJA ZA TRANSPLANTACIJU JETRE – PRIKAZ BOLESNICE
Danko Mikulić, Tomislav Bubalo, Darko Kučan, Tajana Filipec-Kanižaj, Anna Mrzljak, Ante Čizmić, Lucija Čizmić, Anita Škrtić, Vinko Vidjak, Stipislav Jadrijević, Branislav Kocman
Klinička zapažanja 5-6, 2019 PDF
PRVI SLUČAJ PERKUTANE EPIKARDIJALNE ABLACIJE VENTRIKU-LARNE TAHIKARDIJE U BOLESNIKA S NEISHEMIJSKOM BOLESTI SRCA U NAŠOJ ZEMLJI
Vedran Velagić, Davor Puljević, Borka Pezo-Nikolić, Mislav Puljević, Davor Miličić
Klinička zapažanja 5-6, 2019 PDF
TERAPIJA POVRŠINSKIM NEGATIVNIM TLAKOM I DRT-OM INTEGRA® ZA AVULZIJSKE OZLJEDE DONJIH EKSTREMITETA – PRIKAZ DVOJE BOLESNIKA I PREGLED LITERATURE
Rok Kralj, Zoran Barčot, Zoran Bahtijarević, Mario Kurtanjek, Božidar Župančić
Klinička zapažanja 5-6, 2019 PDF
Prikazano 20 od 1064 članaka.